ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretmenevi restoran birimi amortisman bedeli karşılığı işletmeciye verilecektir

ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Öğretmenevi ve ASO Düğün Salonu Birimi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz Restoran Birimi Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.
1.1.İdarenin :
a ) Adresi : HAMİDİYE MAH. A.KADİR KARAHAN CAD. No: 6 Haliliye - ŞANLIURFA
b ) Telefon-Faks Numarası : 414 3157873- 414 3142375
c ) Elektronik Posta Adresi : 765853@meb.k12.tr
ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Celalettin AKTAŞ/Md.Yard.
1.2.İstekliler,ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2.İhale konusu :
a ) Niteliği, türü ve miktarı : Restoran Biriminin Amortisman Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi
b ) Yapılacağı Yer : Şanlıurfa Öğretmenevi ve ASO Restoran Birimi
c ) İşin Süresi : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar, 9 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve Öğretmenevi Müdürlüğünün onayı ile sözleşme 1 Yıl + 1 Yıl + 1 yıl daha uzatılabilir. (Her halükarda toplam süre 9 yılı geçemez.)
3.İhalenin :
c) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Öğretmenevi ve ASO Düğün Salonu Birimi
b) Tarihi-Saati : 02.04.2020 saat 14:00 (Mücbir sebepten ötürü zorunlu tatil durumu gelişmesi halinde ilk mesai günü aynı saatte ihale yapılacaktır.)
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

 1. Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi
 2. Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

 1. İmza sirküleri vermesi,
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Diğer Belgeler:
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Muhammen Bedelin % 3’sı oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü HALK Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi TR210001200149500010100519 no’lu İban hesabına yatırılacaktır.

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 2. Yer görme belgesi (örnek 1)
 • 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname
 1. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
 2. Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
 3. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura
 4. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü HALK Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi TR210001200149500010100519 no’lu İban hesabına 100,00 TL yatırarak veya makbuz karşılığı muhasebe birimine ödeyerek, İhale Dokümanını mesai saatlerinde Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
7. Teklifler 27/03/2020 tarihi, saat 14:00’ e kadar ŞANLIURFA ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe-Büro birimine verilebilecektir.
8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dökümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
10. Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık 54.000.00 TL + KDV’dir.
11. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)
12. İş bu ilan 2 sayfa ve 12 (on iki) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır. 20/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR