AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

Mülkiyetin gayri hak tesisi ve kiralama işi

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031675
Şehir : Amasya / Merkez
Semt-Mahalle : İHSANİYE MAH. / DEREBOYU
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Parsel üzerinde peyzaj düzenlemesi yaptırılması ve tesisin işletmeye açılmasından sonra İdareye aylık arazi kullanma bedeli (kira) verilmesi ve 25 yıl işletilerek sonunda idareye devredilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
AMASYA İLİ
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ VE KİRALAMA İŞİNE AİT İLAN


İdarenin;
Adı: Amasya İl Özel İdaresi
Adresi:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
Tel: (358)2100050-51 (dâhili:1408-1409-1421)
Faks: (358)2100054
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile irtibat kurmak sureti ile temin edebilirler.
İhale Konusu İşin Yeri ve Adı:
Mülkiyeti İdaremize ait Şehirüstü Mahallesi Çakallar Mevkii 247 ada’da kayıtlı 2.397,83 m2 yüzölçümüne sahip 14 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut binanın iş bu şartnamenin ekinde yer alan yapım işi teknik şartnameye uygun olarak yıktırılması ve en fazla 2 (iki) katlı Zemin+1 kat, yapı teraslar dahil toplamda yaklaşık 2.000,00 m2 yapı alanına sahip restoran ile toplam 1597,83 m2 yüz ölçümüne sahip 14 parsel üzerinde peyzaj düzenlemesi yaptırılması ve tesisin işletmeye açılmasından sonra İdareye aylık arazi kullanma bedeli (kira) verilmesi ve 25 yıl işletilerek sonunda idareye devredilmesi işi.

İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati
a) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)
b) Tekliflerin sunulacağı adres:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
c) İhalenin yapılacağı adres:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
ç) Son teklif verme tarihi:20/08/2019
d) Son teklif verme saati: 14.00
e) İhale Komisyonunun toplanma yeri: Amasya İl Özel İdaresi Encümen Salonu
f) İhale Dayanağı: 08.05.2019 tarih ve 58 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile 22/07/2019 sayılı İl Encümeni Kararı
g) İhale aylık arazi kullanma (kira) muhammen bedeli: 9.000,00 TL dir. (Teklifler kira muhammen bedeli üzerinden arttırılarak verilecektir.)

-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilecek olup, posta yoluyla müracaatlar kabul edilecektir. İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar idaremize ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
-Verilen teklifler zeyilname düzenlemesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
-İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
-İhale tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
-Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarları esas alınır.
-Restoranın yapılmasının yaklaşık yatırım maliyeti (KDV hariç) 2.715.598,55 TL’sıdır.
-İşin geçici teminatı toplam 25 yıllık arazi kullanım (kira) bedelinin %3’ü olan 81.000,00 TL’sıdır.
-İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına göre her iki ortak tarafından veya ortaklardan biri tarafından karşılanabilir.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
-İhale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi resmi internet sitesi ile Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
a)İhlale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
b)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) :1.000,00 TL’sıdır.
-İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, eksiklik gördüğü hususları İdareye yazılı olarak bildirir. İhale dokümanını satın aldıktan sonra üzerinden 3 tam gün geçtikten sonra İdareye konuyla ilgili herhangi bir itiraz gelmezse, istekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olduğunu kabul etmiş sayılır.
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri:
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticari sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İl Genel Meclisi tarafından belirlenen 25 yıllık kullanım süresince aylık arazi kullanma bedelini (kira) rakam ve yazı ile TL cinsinden belirtildiği teklif mektubu,
d)Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Halk Bankası:TR 76 000 12 0093 0000005 000014 iban numarasına yatırıldığına dair dekont,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Belirtilen restoranı kurarak işletmesini yapacağını taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler yaklaşık yatırım maliyetinin 2 katından az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan İdare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaktır.
h) İstekli tarafından resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış Turistik Tesis İşletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
ı)İlgili vergi dairesinden Vergi Borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.
i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Prim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge.
j) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
k)İhale Dokümanı satın alındığına dair belge.

İSTEKLİLERE DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR