MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

Muhtelif reklam alanları kiraya verilecektir

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif marka ve ebatlarda 100 adet MOTAŞ otobüs ve standart marka ve ebatlarda 20 adet MOTAŞ Trambüs araçlarının sağ ve sol yan karoser ve Otobüs/Trambüs arkasının bütününe reklam uygulaması, afişlerin 185 adet otobüs duraklarındaki orta cam reklam yüzü alanlarına asılması, Otobüs ve Trambüs içi tutamaklara ve Otobüs şoför arkası açılır kapanır çerçevelere reklam uygulanması, Otobüs içi 40 adet led TV’ye reklam uygulaması işlerinin kiraya verilmesi işleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19/11/2019 Salı günü saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOTAŞ A.Ş.

 1. İdare: Motaş Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekominikasyon Tic. A.Ş.

Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA
Tlf : (422) 336 9501

 1. İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Muhtelif marka ve ebatlarda 100 adet MOTAŞ otobüs ve standart marka ve ebatlarda 20 adet MOTAŞ Trambüs araçlarının sağ ve sol yan karoser ve Otobüs/Trambüs arkasının bütününe reklam uygulaması, afişlerin 185 adet otobüs duraklarındaki orta cam reklam yüzü alanlarına asılması, Otobüs ve Trambüs içi tutamaklara ve Otobüs şoför arkası açılır kapanır çerçevelere reklam uygulanması, Otobüs içi 40 adet led TV’ye reklam uygulaması işlerinin kiraya verilmesi işleridir.
 2. İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.

 1. İhale Tarih ve Saati: 19/11/2019 Salı günü saat: 10:00

 1. İhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati: Tekliflerin en geç 19/11/2019 Salı günü saat: 10:00’a kadar Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. İhale Usulü: 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü (Arttırma)“ ile ihale edilecektir.

 1. İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı Toplantı Salonu No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

 1. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya

 1. İhale dokümanı satış bedeli: 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası)

 1. Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: Bu iş için tahmin edilen 3 yıllık toplam muhammen bedel KDV hariç 1.300.000 (Bir Milyon Üç Yüz Bin Türk Lirası) TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 39.000 (Otuz Dokuz Bin Türk Lirası)’dır.

 1. İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:


A - Kanuni İkametgahı olması.
B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)-Tüzelkişi olması halinde, tüzel siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D - İmza sirküleri vermesi.
a)-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b)-Tüzelkişi olması halinde tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye ‘de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin sirkülerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F - Bu şartnamenin 7/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
H- Şartname bedeli makbuzu

10- İhaleye Katılamayacak Olanlar:
A- 2886 sayılı kanunun değişik 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

İlan olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR