BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif işetme yerleri ihale yoluyla kiraya verilecektir

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00927689
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLKSES 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay Bahçesi, Büfe, Kafeterya, ATM Yeri, Ofis/Büro
İşin Yapılacağı Yer
:
Bornova
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BORNOVA BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Sıra No İlçesi
Mahallesi
Adres
Pafta / Ada / Parsel
Cinsi Alanı
(m2)
Tahmini
(Muhammen)
Bedel
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)
Fiili Durumu İhale Saati
1 Bornova
Kazım Dirik
Süvari Caddesi No: 7/1
8 pafta 313 ada 16 parsel
Çay Bahçesi 288,00 m² (kapalı alan) + 1591,00 m² (açık alan) 130.000,00 3.900,00 İşgalli 09.30
2 Bornova
Erzene
126/4 Sokak No: 2/1 4. Sanayi Sitesi Büfe 23,00 m² 20.000,00 600,00 İşgalli 10.00
3 Bornova
Rafetpaşa
5373 Sokak No: 29
30 K IV d pafta 9021 ada 1 parsel
Kafeterya 93,00 m² 27.000,00 810,00 İşgalli 10.30
4 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (A)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 11.00
5 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (B)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 11.30
6 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (C)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 12.00
7 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (Ç)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 13.30
8 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (D)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 14.00
9 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (E)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 14.30
10 Bornova
Barbaros
5233 Sokak (G)
(Çamdibi Kapalı Pazar Yeri önü)
30 J III c pafta 9085 ada 1 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 15.00
11 Bornova
Mevlana
Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi önü
14046 ada 2 parsel
ATM Yeri 6,00 m² 7.800,00 234,00 İşgalli 15.30
12 Bornova
Ergene
2 Sokak No: 7
(Belediye Hizmet Binası’nda 306 nolu bağımsız bölüm)
307 ada 3 parsel
Ofis / Büro 25,00 m2 8.000,00 240,00 İşgalli 16.00
13 Bornova
Ergene
2 Sokak No: 7
(Belediye Hizmet Binası’nda 308 nolu bağımsız bölüm)
307 ada 3 parsel
Ofis / Büro 27,00 m2 7.600,00 228,00 İşgalli 16.301) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına 24.01.2019 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda yukarıda yazılı yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde,

 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*

ihale saati başlangıcına kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler veya aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşmak kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2) 12 ve 13. sırada yer alan taşınmazların ihalesine “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları” ihaleye katılabilecektir. İstekliler, ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri ve kanıtlayıcı diğer belgeleri ihale saati başlangıcına kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler veya aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşmak kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) 1, 2 ve 3. sırada yer alan, ihalesi yapılacak taşınmazların faaliyetine uygun olarak isteklilerden daha önce benzer bir faaliyette (kafeterya, çay bahçesi, kahvehane, restoran, vb) işletmeyi en az 3 (üç) sene çalıştırmış olduklarını gösteren; ilgili vergi dairesinden mükellef sicil bilgisi, vergi dairesi kaydı, işyeri açma ruhsatı ve bu ruhsat adına düzenlenmiş vergi levhası veya 3 yıllık kira sözleşmesi aranacaktır.
4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
6) Taşınmaz malların 1, 2 ve 3. sırada yer alan taşınmazlardan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.
7) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR