MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki reklam alanları kiraya verilecek

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent mobilyaları (Reklam Üniteleri – Bilboard v.b.) işletmesinin kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent mobilyaları (Reklam Üniteleri – Bilboard v.b.) işletmesinin Yıllık KDV Hariç 266.400,00 TL (ikiyüzatmışaltıbindörtyüz TL) muhammen bedel üzerinden, 10 (on) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 20.11.2018 Salı günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
 2. Tebligat için adres beyanı,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
 8. İdare hesabına 7.992,00 (yedibindokuzyüzdoksaniki) TL. Geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına ilişkin son bir ay içerisinde alınmış belge,
 10. Vergi borcu olmadığına ilişkin son bir ay içerisinde alınmış belge.
 11. İdare hesabına 500,00 (beşyüz) TL ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
 12. İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
 13. İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları dosyalarını ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (posta ile müracaat eden istekliler hariç) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR.

Mardin Büyükşehir Belediyesi:

Tel: 0482 2151930 - 2151931

Faks: 0482 2151932

İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR