KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

LED ekran reklam panoları kiraya verilecektir

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
muhtelif yerlerdeki dört (4) adet LED Ekran reklam panoları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ 4 ADET LED EKRANININ TAMİR VE 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ

MADDE 1- Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki muhtelif yerlerdeki dört (4) adet LED Ekran reklam panolarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamir ve üç (3) yıllığına kiraya verilmesi ve işletilmesi işi yapılacaktır. İhale, “Halkalı Merkez Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No:10 / KÜÇÜKÇEKMECE” adresindeki Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulüyle” yapılacaktır.
Şartname dosyası bedeli 200,00 TL olup, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
MADDE 2- İdare, uygun bedeli tespit etmekte ve ihale gününe kadar ilan edilen işin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 3- İhaleye ilişkin:


İLÇESİ/ MEVKİİ

CİNSİ
AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL) YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %3 KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ (TL)
Küçükçekmece/
İlçe Sınırları
4 Adet LED EKRAN 7.000,00 TL +KDV 84.000,00 TL+KDV 7.560,00 TL 3 Yıl 200,00 TL

Aylık Muhammen Kira Bedeli: 7.000,00 TL (yedibin) +%18 KDV
Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 84.000,00 TL (seksendörtbin) +%18 KDV
Geçici Teminat Miktarı: 7.560,00 TL (yedibinbeşyüzatmış)’dir.
Kesin Teminatı: İhale (üç yıllık kira) bedeli üzerinden %6 nispetinde hesap edilip alınacaktır.
İhale Tarih ve Saati: 25.02.2020 Saat: 10.00
İhale Yeri: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. ve 83. Maddesinde yazılı olan Özel-Tüzel ve Şahıslar ihaleye doğrudan veya aracı kullanılarak katılamazlar, gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağa uymayanlar, arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir ve hakkında yasaklama kararı verilir.
MADDE 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 1. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Reklam işini yaptıklarına dair ((2020) yılı içinde alınmış olacak) belge,
 2. İkametgah belgesi;
 3. Tebligat adresi;
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
  1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış )
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet ve Yetki Belgesi, (İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış )
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;
 5. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair belge (makbuz) ;
 6. İmza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortak üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri;
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
 7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
 8. İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
 9. Önleyici periyodik bakım teknik bilgi ve talimatları, şartları belirtilen SLA (Servis Hizmet Düzeyi) Standartlarına uygun olmalıdır.
 10. Eğitim teknik dokümanları (işletme ve bakım), şartları belirtilen SLA (Servis Hizmet Düzeyi) Standartlarına uygun olmalıdır.
 11. İsteklinin (ajans), medya tanıtım alanında bir belgesi veya bu alanda özel sektör veya kamuya yaptığı bir iş bitirmesi veya sözleşmesi olacaktır.

C) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
MADDE 7- Geçici teminat: İhale (üç yıllık kira) bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 8- Kesin teminat: İhale (üç yıllık kira) bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 9- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
MADDE 10- Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart olup vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR