SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanılmış giysilerin toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi ihalesi

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Manisa Saruhanlı Belediyesi Sınırları Dahilinde Kalan Mahallelerde 20 Adet Giysi, Kumbaralarının Yeri Kiralanarak Kullanılmış Kıyafet, Ayakkabı Vb. Giysilerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saruhanlı Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA
SARUHANLI BELEDİYESİ
SINIRLARI DAHİLİNDE KALAN MAHALLELERDE KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI VB. GİYSİLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI iŞİ İLANI

Aşağıda niteliği, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen Belediyemize ait imtiyazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 22/10/ 2019 Salı günü saat:10:00'da Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda ihaleye çıkarılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 01/11/2019 Cuma günü aynı yer ve saatte ihale tekrarlanacaktır. Kira bedellerine +KDV uygulanacaktır.


İşin Niteliği: Manisa Saruhanlı Belediyesi Sınırları Dahilinde Kalan Mahallelerde 20 Adet Giysi, Kumbaralarının Yeri Kiralanarak Kullanılmış Kıyafet, Ayakkabı Vb. Giysilerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi


İhale Tarihi ve Saati: 22/10/2019 Saat: 10:00
İşin Süresi: 36 ay
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
İhalenin Yapılacağı Yer: Saruhanlı Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Huzurunda
Adres: Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokak No:1 Saruhanlı/MANİSA


İhale Konusu kiralama işinin 36 aylık muhammen bedeli 21.600,00 TL + KDV'dir. İhale Konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli 3 yıllık Muhammen Bedelin % 3 ü tutarındaki 648,00 TL dir. (Geçici teminat 2886 Sayılı D.İ.K. nın 26.maddesine göre tedavüldeki Türk parası ya da Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz Teminat mektupları cinsinden verebilir.
İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, Sabıka Kaydı ve Yerleşim yeri belgesi, %3 Geçici Teminat Yatırdığına dair makbuz, Şartname Bedeli yatırıldığına dair makbuz,

  • Tüzel kişiler için şirket kaydını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü,Banka Iban numarası, tebligat adres beyanı, irtibat için telefon, faks numarası ve e-posta adresi,

  • Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Gelir Servisinden alınacak)

  • Toplama Ayırma Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi fotokopisi,

  • Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Mühendisin diploma fotokopisi,

  • Vekaleten iştirak ediyorsa noterden vekaletname,

  • İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

  • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin, tüzel kişilerden istenecek belgeleri vermesi,

İhaleye katılamayacaklar

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler.

  • Saruhanlı Belediyesinin daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihale uhdesinde kalmış olduğu halde sözleşme yapmamış olanlar veya sözleşme yaptığı halde feshine neden olanlar.

  • Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.

Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kesin teminatları irat kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir ve kesin teminatları irat kaydedilir.
Sözleşme öncesi (ihale karar pulu, damga vergisi vs.)sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
2886 sayılı kanunun 26. Maddesine istinaden İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İhale Dokümanı mesai saatleri içerisinde Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokak No:1 adresinde Saruhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale servisinden 100,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir. İhale dokümanları ihale tarihinden bir gün öncesine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 17:00' a kadar alınabilir.
İhaleye katılım dokümanları kapalı bir zarfa konularak ihale saatine ihale komisyonuna teslim edilecektir.
2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR