BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanılmış giysilerin toplanması, taşınması ve ayrılması hakkı kiraya verilecektir

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940508
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bayrampaşa Belediyesi hizmet sınırları içerisinde oluşan, her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. Giysilerin toplanması, taşınması ve ayrılması hakkının 12 aylık süre ile kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 1. Bayrampaşa Belediyesi hizmet sınırları içerisinde oluşan, her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. Giysilerin toplanması, taşınması ve ayrılması hakkının 12 aylık süre ile kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

 2. Şartnamesi 100 TL bedelle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

 3. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 21 Şubat 2019 tarih, Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.

 4. 21.250,00 TL+KDV muhammen bedelle 12 aylık kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü (637,50 TL) tutarında geçici teminat alınması.

 5. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

 2. Son 1 yıl içerisinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.

 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 6. Muhammen bedelin 21.250,00 TL+ KDV ‘nin % 3’ü olan 637,50 TL geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

 7. Bayrampaşa Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.

 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin olması,

 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

 2. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR