ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kitap restorasyon merkezi kiraya verilecektir

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891483
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MESAJ 11.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Kazlıçeşme Mahallesi sınırlarında kain ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı tasarruf hakkı Belediyemize ait 756 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Başkanlık Ek Binası 2’nin bir bölümünün Kitap Restorasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle 2886 sayılı Yasanın Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu   Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : İlçemiz Kazlıçeşme Mahallesi sınırlarında kain ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı tasarruf hakkı Belediyemize ait 756 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Başkanlık Ek Binası 2’nin bir bölümünün Kitap Restorasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle 2886 sayılı Yasanın Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati : 22.11.2018 – 10:00
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085
Faks: (0212) 413 12 86 Eposta: kubra.cakmak@zeytinburnu.bel.tr
İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 22.11.2018 - 10:00 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA
1)3 Yıllık muhammen bedeli : 10.800,00TL + KDV 2)Aylık muhammen bedeli : 300,00TL+KDV
3)Geçici teminat %3 : 324,00TL 4)Şartname bedeli : 500,00TL
5)İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6)İhale 3 yıllık muhammen bedel (10.800,00TL) üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;
a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı
2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi;
a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,
3) İmza Sirkülerini Vermesi
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
4) İstekliler (gerçek, tüzel, ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
5) İstekliler, (gerçek, tüzel, ve ortak girişim) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.
6) İstekliler (gerçek, tüzel ve ortak girişim), Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
11) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.
12) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR