KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kestel Belediyesi 7.739 m² alanlı binayı otel olarak yap-işlet-devret modeli ile 29 yıllığına kiraya verecektir

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7.739,75 m2 kullanım alanlı HASTA YAKINLARI  KONAKLAMA TESİSİNİN OTEL AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE TÜM MASRAFLARI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANARAK (Yap-İşlet-Devret Modeli) 29  yıl müddetle işletilmesi/Kiralanması”  işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.05.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KESTEL BELEDİYESİ  Meclis  Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.475,25 M2 taban alanlı ve toplam 7.739,75 m2 kullanım alanlı HASTA YAKINLARI KONAKLAMA TESİSİNİN OTEL AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE TÜM MASRAFLARI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANARAK (Yap-İşlet-Devret Modeli) 29 yıl müddetle işletilmesi/Kiralanması” işi Kestel Belediye Encümenince 08/09/1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile 20/05/2020 çarşamba günü saat 1030'da KESTEL BELEDİYESİ Meclis Salonunda ihalesi yapılacaktır.
Aylık Tahmini İşletme /Kira Bedeli :30.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminatı % 3 :10.800,00.-TL
İhalesi : 20/05/2020 ÇARŞAMBA günü Saat 10. 30 da KESTEL BELEDİYESİ Meclis Salonunda ihalesi yapılacaktır.
İhale Şartname ve Ekleri: 1.000,00.-TL+KDV bedelle Destek Hizmetleri Müd. den temin edilebilir veya görülebilir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) Muhammen bedelin %20’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
g) İlan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden veya Vergi Dairesinin internet adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. ( örnek forma göre)
i) Bursa Kestel Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ TR310001500158007292521173) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış dekontu veya Bursa Kestel Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
J) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısını belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)
l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ TR310001500158007292521173) no lu hesabına yatırılabilir.)
m) Diğer Belgeler:TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ, YER GÖRME BELGESİ
n)İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve KESTEL BELEDİYESİ başta olmak üzere benzer kuruluşlarla İHTİLAFLI OLUP,OLMADIĞI varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı
O) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.(idari şartname madde 6 ı,ıı)
Teklifler 20/05/2020 Çarşamba saat 1000’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mahallesi Cuma Cad. N01 16450 Kestel BURSA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR