ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent mobilyalarının yaptırılması ve kiraya verilmesi

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925150
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 05.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADANA GÜNEY HABER 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kent mobilyalarının yaptırılarak ilan ve reklam amacı ile kullanım hakkı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Belediyemiz sınırları içerisinde ve sorumluluğundaki sokaklarda bulunan kent mobilyalarının yaptırılarak ilan ve reklam amacı ile kullanım hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

S.
No
Cinsi Adedi İhale
İşi
Muhammen Bedel (TL) Geçici
Teminat %3 (TL)
İhale Tarih/Saat
1 İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP), 80
Kent Mobilyalarının Yaptırılması ve Kiralanması
2 Afiş Değiştiricili İki Yüzlü Reklam Vitrini (CLP) 2
160.500,00+KDV

4.815,00

16.01.2019/16:00
3 Sabit Megalight 8
4 Billboard 106

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi ve diğer evrak mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve
250,00 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
6- İhaleye girebilme şartları ve istenen belgeler:
a) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti (Reklam işi ile ilgili iştigal ettiklerine dair.)
b) Kanuni ikametgahı olması.
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
d) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
e) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ticaret sicil gazetesi.
f) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin (a) (b) (c) (d) (e) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
g) İmza sirkülerini vermesi.
h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri ve Adli Sicil Belgesi
ı) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
i) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların adına vekaletname ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
j) İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SSK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazıları ile ihalenin yapılacağı ay içerisinde ve son müracaat tarihinden önce alınmış vadesi geçmiş vergi ve prim borcunun olmadığına dair belge.
k) Yüklenicinin Kamu İhalelerinden (2886 ve 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler) yasaklı olup olmadığına dair beyanları ve Çukurova Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı. Herhangi bir şekilde ihalelere girmekten yasaklı olanlar ile Çukurova Belediyesi ile herhangi bir nedenle yargıya intikal etmiş davası olanlar ihaleye katılamazlar.
ı) Geriye doğru son 3 yıl içerisinde nüfusu 250.000 (İkiyüz elli bin) kişiden az olmayan en az (3) üç Belediye de ihale konusu Kent Mobilyaları işletmeciliğini yaptığına dair iş bitirme veya iş durum belgesi. Bu iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumlarca onaylanmış aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş sureti olmalıdır.
m) İhale şartnamesini satın alındığına dair makbuz,
n) Mali durumu gösterir referans mektubu . Kullanılmamış nakit veya teminat kredisi, muhammen bedelden ( 3 yıllık bedel üzerinden ) az olmayan ilgili Bankanın referans mektubu ( Genel Müdürlük teyit yazısı )
o) Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden alınmış Belediyemize ait borcu yoktur belgesi,
ö) İstekliler en az muhammen bedel ( 3 yıllık ) kadar sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.
p) Çukurova Belediye Başkanlığı adına alınmış 4.815,00TL (DörbinsekizyüzonbeşTürk Lirası ) % 3 tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya Banka teminat mektubu, Banka teminat mektupları süresiz, limit içi ve Genel Müdürlük teyit yazılı olmalıdır.
r) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu içeren zarf
7-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
9-İhale kararının onayı, ihaleyi alana tebliğinden itibaren ihale bedeli şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda ödenecektir. 10-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen
şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
11-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12-Kiralama ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını
16/01/2019 günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri
zorunludur belirtilen saat dışında alınmayacaktır.
13- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR