KEMER BELEDİYE BŞK.

Kemer'de yapım karşılığı kiralama işi ihale edilecektir

KEMER BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya ili Kemer İlçesi Kuzdere Mahallesi 51 ada 3 parsel sayılı 9.361,57 m2 lik Ticari Alan kullanımlı taşınmazın üzerinde ekli teknik şartname uyarınca 9.117 m2 inşaat alanlı bodrum kat+zemin kattan oluşan yapının, 14.02.2019 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden yapımı karşılığında Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 60 sayılı Meclis kararı gereğince 29 yıl süreli olarak kiralanması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA İLİ
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1-İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, NEVİ VE MİKTARI: Antalya ili Kemer İlçesi Kuzdere Mahallesi 51 ada 3 parsel sayılı 9.361,57 m2 lik Ticari Alan kullanımlı taşınmazın üzerinde ekli teknik şartname uyarınca 9.117 m2 inşaat alanlı bodrum kat+zemin kattan oluşan yapının, 14.02.2019 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden yapımı karşılığında Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 60 sayılı Meclis kararı gereğince 29 yıl süreli olarak kiralanması işi.
Kiralama süresi sözleşmenin noter tescilinden itibaren başlayacaktır.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI: İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/ Kemer/ ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir ve satın alma bedeli 1.000,00TL olup, bedel karşılığında ilgili evraklar İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI: İhale 13.03.2019 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda, komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi –KAPALI TEKLİF USULÜ – ile yapılacaktır.
4-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İşin tahmin edilen muhammen bedeli toplam 10.955.000,00-TL dir. İlk 5 yıl inşaat yapım/bitirme süresi olması ve 6.yıldan 17.yıl dahil 12 yıllık süre de işin maliyeti karşılığı olması nedeni ile İdareye herhangi bir kira ödemesi yapılmayacaktır. Geriye kalan 12 yıl için, yıllık muhammen 912.916,66 TL kira bedeli üzerinde kapalı teklif/açık artırma yapılacaktır. Geçici teminat(tahmin edilen bedelin %3 dür.) =328.650,00 -TL dir.
5-İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:
a) Kanuni ikametgâhı olması, (Gerçek kişiler muhtardan/ilgili kurumdan onaylı olarak alacaklardır. Tüzel kişilerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeler yeterlidir.)
b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
e) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya internet adresi üzerinden alınacak Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge, (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
f) İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
ı) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
j) İdari şartnamenin 8 nci maddesinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler.
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
l) İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, (Benzer iş; Bu ihalede benzer iş olarak, 3194 sayılı imar kanununda belirtilen tüm bina işleri kabul edilecektir.)
m) Şekli ve içeriği ihale dokümanında verilen( personeli inşaat işinin başından sonuna kadar iş yerinde bulunduracağına dair ) teknik personel taahhütnamesi
n)Teknik şartnamede belirtilen binanın yapımı işinde yüklenici gerekli sayıda ve nitelikteki makine ve ekipmanı bulundurmakla mükelleftir.
o)İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
ö) Kemer Belediyesine borcu bulunmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
6-TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: İhale 13.03.2019 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda, komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi –KAPALI TEKLİF USULÜ –ile yapılacaktır. Yukarıda belirtilen belgeler, ihale günü ihale saatine kadar alındı karşılığında aynı adreste bulunan Kemer Belediyesi Genel Evrak Kayıt Servisine verilecektir.
7-DİĞER HUSUSLAR:
-İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geriye alınamaz.
-Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
-İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.
-İhale Komisyonu (İdare) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR