KANGAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Gayrimenkul satış ve irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır

KANGAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944095
Şehir : Sivas / Kangal
Yayınlandığı Gazeteler

KANGAL GÜNDEM 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kangal Milli Emlak Şefliğinde, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KANGAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN


1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 4 (Dört) adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü 1 (Bir) adet taşınmazın ise irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Yasanın 51/g Maddesi uyarınca pazarlık usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Kangal Milli Emlak Şefliğinde, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, ikametgah il mühaberlerini, nüfus cüzdanı örneğini, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların yıl içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerinin komisyona ibrazı gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00- TL ‘yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 - TL yi geçmesi halinde en az ¼ ü peşin yatırılarak geri kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda 3’er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4-İrtifak Hakkı ihalesinin onayını mütakip filli kullanım olmaksızın taşınmazın ifraz, tevhit terk ve benzeri işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması için üzerinde ihle kalan yatırımcıya 1 (bir) yıl süreli ön izin verilecektir.
5- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Kangal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış, teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

S.No Dosya No Köyü Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü M² Hazine Hissesi Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 58110107397 Çamurlu Boğa Damı ve Arsası J37c09b 124 14 16.000,00 Tam 152.000,00 45.600,00 28.02.2019 09:30
2 58110105292 Mısırören Ham Toprak J38d03d 120 62 74.250,00 Tam 149.000,00 44.700,00 28.02.2019 10:30
3 58110102390 Havuz/Fatih Arsa J38d03d3a 164 1 21.162,05 Tam 233.000,00 69.900,00 28.02.2019 11:00
4 58110102369 Havuz/Fatih Arsa J38d03d3d 138 1 60.644,60 Tam 668.000,00 200.400,00 28.02.2019 11:30


İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

S.No Dosya No Köyü Cinsi Pafta Ada Parsel İrtifak Hakkı Yüz Ölçümü
(m²)
İrtifak Süresi İlk Yıl Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 58110107296 Çamurlu Hali Arazi J37C-09A 152 1 Pojeye Dayalı Organize Hayvancılık/
Hayvancılık Yaılımak Üzere
26.527,64 30 Yıl 391,00 117,00 28.02.2019 14:00

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR