SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafe, restaurant kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860317
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET SİVAS 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
çok amaçlı Restaurant ve Cafe; 5 yıl süre ile çok amaçlı sosyal tesis (Kafe, Lokanta, Toplantı, Konferans, Tiyatro, Dernek toplantıları ve benzeri olmak üzere her türlü kültürel ve sosyal etkinlik alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 16:55
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti belediyemize ait tapuda Akdeğirmen Mahallesi 764 ada, 9 parselde kayıtlı Paşabahçe mesire alanına Belediyemiz tarafından yapılan çok amaçlı Restaurant ve Cafe; 5 yıl süre ile çok amaçlı sosyal tesis (Kafe, Lokanta, Toplantı, Konferans, Tiyatro, Dernek toplantıları ve benzeri olmak üzere her türlü kültürel ve sosyal etkinlik alanı )olarak faaliyet göstermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.
NEVİİ MUHAMMEN BEDEL : GEÇİCİ TEMİNAT: GÜVENCE BEDELİ:
Kafe-Restaurant vb. 250.000,00 TL/YIL 7.500,00TL 2.500,00 TL
Sosyal Tesis

İhalesi; 18 Eylül 2018 Salı günü saat 16.55 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (1.000,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış, iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat belgesinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge, (Gelir Servisinden alınacak)
  7. Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır. )
  8. İstekliye ait 2018 yılı içersin de alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.
  9. Kafe, Lokanta veya sosyal tesis salonu işletmeciliği faaliyet alanlarında en az 5 (beş) yıl faal olduklarını gösterir; bağlı bulundukları oda kayıt belgesi veya vergi dairesinden alınmış faaliyet belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.


İ L A N O L U N U R.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR