SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri kiraya verilecektir

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda adresleri yazılı iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

S.NO ADRESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
GÜVENCE
BEDELİ
(TL)
1 21 Adet Yamaç Evi Paşabahçe Mesire Alanı (Konaklama Tesisi İşletmeciliği) 250.000,00 7.500,00 2.500,00
2 Sıcak Çermik Aqua Park Kompleksi Market 100.000,00 3.000,00 7.000,00
3 Sıcak Çermik Aqua Park Kompleksi Lokanta-Kafeterya 100.000,00 3.000,00 7.000,00
4 Sıcak Çermik Aqua Park Kompleksi Fırın 20.000,00 600,000 4.400,00
5 Şehirlerarası Oto Terminali Z 25 (Berber) 4.000,00 120,00 4.880,00
6 Süleyman Çanka Çarşısı B 46-47 (Yiyecek ve içecek satışı hariç) 12.000,00 360,00 4.640,00


İhalesi; 23 EKİM 2018 Salı günü saat 16.00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a- Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh
adresini gösterir belgenin ibrazı,
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki
belgesi ve imza sirküleri,
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak
girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması
Durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e- Geçici teminatı ve güvence bedeli ve şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belge,
f- İsteklilerin Belediyemize borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Servisinden alınacak belge,
h- Katılımcıya ait 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve
Sanayii Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt belgesi, (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde
alınmış olacaktır.)
ı- Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
i- Katılımcıların Yamaç Evler için otelcilik alanında faaliyet gösterdiklerine dair belge, Market için bakkal ve marketçilik, Lokanta-Kafeterya için lokanta veya kafeteryacılık, Fırın için fırıncılık ve Şehirlerarası Oto Terminali Z 25 nolu işyeri için berber alanında faaliyet gösterdiklerine dair; bağlı bulundukları odadan veya vergi dairesinden alacakları faaliyet belgesinin ayrı ayrı ibrazı şarttır.,İ L A N O L U N U R.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR