TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İşyeri kiraya verilecektir

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Saray Meslek Yüksekokulu Kantin yeri, Sosyal Yaşam Merkezi’
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 09:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Saray Meslek Yüksekokulu Kantin yeri, Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan iş yerleri ve Rektörlük Binası Çay Ocağı aşağıda belirtilen yıllık tahmini bedelle (Geçici Teminat bedeli yıllık muhammen bedelin % 3 kadardır.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih saatlerde açık teklif usulü ile kiraya verilecektir ve Mülkiyeti Üniversitemize ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi, 1461 ada 97 parsel 1.490 m2 ve 1461 ada 98 parsel 542 m2 olmak üzere toplamda 2.032 m2 arsanın aşağıda belirtilen yıllık tahmini bedelle (Geçici Teminat bedeli yıllık muhammen bedelin % 3 kadardır.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih saatlerde açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İstekliler İdari Şartname ve eklerini her gün mesai saatleri içinde Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda (Değirmenaltı Yerleşkesi-Tekirdağ) görebilirler ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İstekliler aşağıda istenen belgeleri ihale günü ve saatine kadar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na verebilirler.

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve kıyasen kullandığımız Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A-İhaleye katılan yetkilinin ve/veya vekaleten katılan kişinin kanuni ikametgâhının olması,

B-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

(a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F- Her kısım için belirlenen miktarda geçici teminat vermeleri gerekir. Geçici teminat olarak sunulabilecek belgeler:

  1. Tedavüldeki Türk Parası,
  2. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları.


G- Şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen teklif mektubu vermesi (İhaleye Posta yoluyla katılacaklar tarafından kullanılacaktır. İhale Dosyası içinde, üzeri istekli tarafından imzalanmış ayrı bir kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir),

H- Yer Gördü belgesi,

İ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

J- Diğer Belgeler:

  1. Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi(Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik halinde ise, ortakların tümünün) (Hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamaz.) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, uyuşturucu ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler


b)İstekliler teklifte bulunacakları işe ilişkin dokuman bedelini gösterir dekont vs. ile şartname satış belgelerini idareye sunmalıdırlar.

c)İstekliler idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunurlar.
(Şartnamenin sonunda bulunan bilgileri doldurarak imzalı bir şekilde idareye sunarlar.)

d)İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK ve Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

e)İhaleye katılacak gerçek yada tüzel kişilikler; Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile aralarında sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada takipli borcu olmadığına dair Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş borcu yoktur yazısı, (Üniversite ile Gerçek veya Tüzel kişilik olarak yapılan

sözleşmeden doğan alacaklardan şirket ortakları, şirket müdürleri ihaleye gerçek kişi olarak
iştirak etmek isterse Üniversiteye olan borç ödenmeden borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.)

K- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İstenilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, istekli ihale dışı bırakılır. (İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.)

Kiralanacak alanlarda yer tesliminden sonra kiracı, idarenin iznini alarak yapacağı her türlü tadilat binanın mütemmim cüzü sayılacaktır. Yapılacak harcamalar hiçbir şekilde kiraya mahsup edilmeyecek ve sözleşme bitiminde kiracıya teslim edilmeyecektir.

Tekliflerin dili Türkçe, para birimi Türk Lirası’dır.

İhale Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İhale Toplantı Salonunda
yapılacaktır.

Kira bedelinde Katma Değer Vergisi Hariçtir.

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRAYA VERİLECEK YERLER ALAN (M2) YILLIK MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİCİ TEMİNAT TL(%3) ŞARTNAME BEDELİ SÜRE YIL/ AY İHALE TARİH/ SAATİ
REKTÖRLÜK BİNASI ÇAY OCAĞI 6,6 3.000,00-TL 90,00-TL 100,00-TL 3 YIL 25.09.2018/9:30
SEYAHAT ACENTASI 5-ÜZK-03 22,12 2.400,00-TL 72,00-TL 100,00-TL 3 YIL 25.09.2018/10:00
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU KANTİNİ 200,15 3600,00-TL 108,00-TL 100,00-TL 15.02.2020 25.09.2018/10:30
BAY/BAYAN AYAKKABI& ÇANTA
5-ÜZK-05
23,31 3.000,00-TL 90,00-TL 100,00-TL 3 YIL 25.09.2018/11:00
SATIŞ YAPILACAK YER ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİCİ TEMİNAT TL(%3) ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİH/ SAATİ
ARSA 2032 2.500.000,00- TL 75.000,00- TL 100,00-TL 25.09.2018/11:30


Geçici Teminat ve Şartname bedelleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve
Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001


0027 0846 5855 4053 02 İBAN hesabına yatırılmalıdır. (İlgili hesaba yatırılan şartname bedeli veya geçici teminat bedeli için düzenlenen dekontlarda ihale adının ve isteklinin TC Kimlik No veya Vergi Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Yatırılan şartname bedeli dekontu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR