İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul'da reklam alanları ihale edilecektir

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında çalışan 46 adet vagon (23 dizi) tramvay ve T3 tramvay hattında çalışan 2 adet vagonun dış yüzeylerinde bulunan reklam alanları ile 830 adet vagon içerisine konulacak el tutamaçlarındaki reklam alanlarına reklam uygulaması konulması" işinin 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan T1 ve T3 tramway hattında çalışan vagonların dış yüzeylerindeki reklam alanları ve vagon içerisine konulacak el tutamaçlarındaki reklam alanlarına reklam uygulaması konulması işinin işletmeye verilmesinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 236
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında çalışan 46 adet vagon (23 dizi) tramvay ve T3 tramvay hattında çalışan 2 adet vagonun dış yüzeylerinde bulunan reklam alanları ile 830 adet vagon içerisine konulacak el tutamaçlarındaki reklam alanlarına reklam uygulaması konulması" işinin 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi
3) İşletme Bedeli : 7.050.000.-TL+ KDV
4) Geçici Teminat : 211.500.-TL
5) İşin Süresi : 3 Yıl
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 25 Şubat 2019 Saat: 16:00
7) İhale Tarihi ve Saati : 27 Şubat 2019 Saat: 13:00 Son teklif verme tarih ve saati : 27 Şubat 2019 Saat:13:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy - İstanbul
10) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
12.1.4. İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;
a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.
 1. Medya Hizmetleri,
 2. Raylı sistemlerde reklam ve tanıtım hizmetleri,
 3. Kent Mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri,
 4. İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait Medya hizmetleri veya Reklam tanıtım hizmetleri alanlarında en az 100.000.000.-TL (Yüz milyon) adet yolcuya hizmet verdiğini belgelendireceklerdir.
 5. İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan veya devam eden Medya hizmetleri veya Reklam tanıtım hizmetleri ile ilgili faaliyet alanlarında tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, başlama ve bitiş tarihleri ile bedeli belirtilen Referans mektubunu veya sözleşmeyi sunacaklardır.
Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.
 1. İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (Oniki milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
 2. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL (Elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.
 3. İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
12.1.7 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,
12.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.).
12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),
12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
12.2.6. İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.).
12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.). Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 25/02/2019 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27 Şubat 2019) saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR