AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul'da 30 yıllık irtifak hakkı tesis edilecek

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Dosya Numarası: 34230102318
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü İhale Salonun
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy (İzzetpaşa) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 9723 ada, 3 parsel numaralı ve 106,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde, sosyal ve kültürel amaçlı sabit ve kalıcı tesis yapılmak amacıyla, ilk yıl için tespit edilen 12.000,00-TL (Onikibin TL) tahmini irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 12.03.2020 Perşembe günü saat 14.30’da Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. Dosya Numarası: 34230102318
Geçici teminat bedeli: 3.600,00-TL (Üçbinaltıyüz-TL)’dir.

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini,
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir veya ücretsiz edinilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde ihale ilanları bölümünden ve Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Söz konusu irtifak hakkı bedeli veya ihale sonrasında oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilir.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR