AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İrtifak/intifa hakkı karşılığı işletme ihalesi yapılacaktır

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi alanı stant vb. alanların işletilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni,  Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 AVCILAR/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İRTİFAK/İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETME İHALESİ

İhalenin Konusu:

Madde 1- Aşağıda ayrıntıları Madde 2’de belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Tahtakale Mahallesi 654 Ada 1 Parsel sayılı 7.924,73 m2 yüzölçümlü, imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz (7.924,73 m2 yüzölçümlü) üzerinde modern Fuar ve sergi alanı stant vb. yerleri kurmak, işletmek belediyemiz bütçesine ek yük oluşturmadan 25 yıllık irtifak/intifa hakkı karşılığı Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası işinin (uzun süreli gayri ayni hak tesisi) maliyeti karşılığında 25 (yirmi beş) yıl süreyle (Uzun süreli gayri ayni hak tesisi) irtifak/intifa hakkı karşılığı 1. yıl aylık: 35.000,00TL+KDV muhammen bedel üzerinden arttırma yapmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.


Madde 2-İrtifat/ İntifa hakkı verilecek yerin:

İşin Adı Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi alanı stant vb. alanların işletilmesi işi.
İlçe Avcılar
Mahalle Tahtakale
Niteliği Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi alanı stant vb. alanların işletilmesi işi.
Ada 654
Parsel 1
Parsel alanı 7.924,73 m2
İşin işletmeye açılma süresi 01.04.2019
Sözleşme süre 25 (yirmi beş) yıl
Meclis karar Tarih/No 15.09.2017 tarih, 2017/76 sayılı kararı.
Tapu Kaydı Tam
Takdir Kom. Raporu 17.08.2018 tarih ve 1719970 sayılı
Yaklaşık maliyet bedeli (Tahmini yapım bedeli) 32.107.060,97 TL
Muhammen Bedeli Aylık: 35.000,00TL+KDV Bir Yıllık: 420.000,00TL+KDV
Kira başlangıcı ve ödeme şekli 01.04.2019 kira başlangıcı/ ödeme şekli aylık peşin
Geçici Tem. Miktarı %3 12.600,00 TL (Bir yıllık Muhammen İntifa Hakkı Bedelinin %3’üdür)
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete ilanı –Resmi gazete ve Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale tarih ve saati 25.09.2018 tarih, Saat: 10.00'da
Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanlarını satın alması zorunlu olup, 2.500,00TL karşılığında temin edilecektir. (08.30-12.30 ve 13.00-17.00)
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhalenin yapılacağı yer Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu
Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 AVCILAR/İSTANBUL

İhaleye katılabilme şartları:


Madde 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (komisyona) vermeleri gerekmektedir.


A - Gerçek kişi olması halinde;


1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. (e- Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,
6. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
8. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
9.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı olamaz. ihale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) az olanlar ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, isteklilerin toplam sermayesi dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
11. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.


B- Tüzel kişi olması halinde;


1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
8. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
11. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı olamaz. ihale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) az olan şirketler ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, Firmaların toplam sermayesi dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
12. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.


C - Ortak Girişim olması halinde:


Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 4 -İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılıcağı :
İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı İle birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 25.09.2018 tarih, Saat 09.00'a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 5- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 7- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.
Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
Madde 9- İrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte Yükleniciye/işletmeciye aittir.
Madde 10- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler İhalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 12- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
Madde 13- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, irtifak/intifa hakkı tesisi ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR