EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İrtifak hakkı tesisi suretiyle aqua park yapımı ve işletilmesi işi ihale edilecektir

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875947
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EMİRDAĞ''DA HABER 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 154 Ada 27 Parsel Nolu Taşınmazda Aqua Park Yapımı Ve İşle İşletilmesi İşine yönelik olarak gerçekleştirilen irtifak hakkı ihalesi yapılması işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İRTİFAK HAKKI TESİSİ SURETİYLE EMİRDAĞ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 154 ADA 27 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA AQUA PARK YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1.İdarenin;
Adı: Emirdağ Belediye Başkanlığı
Adresi: İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Telefon Numarası: 0272 442 78 01
Faks Numarası: 0272 441 20 18
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı:
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 154 Ada 27 Parsel Nolu Taşınmazda Aqua Park Yapımı Ve İşle İşletilmesi İşine yönelik olarak gerçekleştirilen irtifak hakkı ihalesi yapılması işidir.
İstekliler İhale dokümanlarında belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.
Madde 3- İhalenin Usulü:
a) 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
c) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.
Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati:
a) Tekliflerin sunulacağı adres: Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:1 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
b) İhalenin yapılacağı adres: Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No:1 Kat:3 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
c) İhale (son teklif verme) tarihi: 24/10/2018 Çarşamba
d) İhale (son teklif verme) saati: 16:00
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
İhale dokümanı Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00-TL. karşılığında Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edinilebilir.
Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.
6.1.1. İletişim bilgileri beyanı
a-Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.
b-Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.
c-İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.
6.1.2. Kimlik bilgileri
a-Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.
b-İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.
6.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,
a-İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.
b-İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.
c-İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.
6.1.4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
a-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.
b-İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.
c-İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.
6.1.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı
a-İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.
b-İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.
c-İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.
ç-İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.
6.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı
a-Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.
b-İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.
6.1.7. İş ortaklığı beyannamesi
a-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.
b-İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.
6.1.8. Teklif mektubu: Şartname ekinde verilen örneğine uygun olarak verilecektir.
6.1.9. Geçici teminat: İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Emirdağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.
6.1.10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge
a-İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
b-İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
6.1.11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,
6.1.12. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname yazısı vermesi,


Madde 7-Yaklaşık Bedel ve Geçici Teminat
İşin muhammen bedeli 1.600.000,00-TL. sir.
İşin Artı bedeli: KDV. Hariç 4.000,00-TL. / Yıldır
İstekliler, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli olan 1.600.000,00-TL’nin % 3’ü üzerinden 48.000,00-TL. (Kırksekizbintürkklirası)
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ilanen duyurulur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR