DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İrtifak hakkı tesis edilecektir

DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874051
Şehir : Diyarbakır / Kayapınar
Semt-Mahalle : KALDIRIM MAH. / KAYAPINAR
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİYARBAKIR SÖZ 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

SIRA NO İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İRTİFAK HAKKI AMACI İLK YIL İHALE BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Diyarbakır/Kayapınar Kaldırım - 653 37.626,55 Susuz Tarla İmar Planı dışında 30 Yıl Projeye Dayalı Organize Hayvancılık/Hayvancılık 8.040,00 2.412,00 31/10/2018 14:30
2 Diyarbakır/Kayapınar Kaldırım - 655 128.611.95 Susuz Tarla İmar Planı dışında 30 Yıl Projeye Dayalı Organize Hayvancılık/Hayvancılık 27.935,00 8.380,50 31/10/2018 15:00
1-Yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usülü ile irtifak hakkı ihalesi Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri;kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3-Adına irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi için bedeli karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir.
4- Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil , ifraz, tevhit, terk, vb. işlemlerin yapılması veya imar planı yaptırılması, değiştirilmesi,uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemleri yaptırmak ,irtifak hakkı / ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişiye aittir.
5-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Tarım İl Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
9-İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir
10-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, veya http://diyarbakir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR