İSKENDERUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İhaleyle irtifak hakkı verilecektir

İSKENDERUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00869092
Şehir : Hatay / Arsuz
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖRFEZ 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Höyük İmar Mahallesinde bulunan 121 ada 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı 30 (Otuz) yıl süreliğine bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurmak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünde makam odasında toplanacak komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel No Yüz
Ölçüm m²
Hazine
Hissesi
(m2)
İrtifak Hakkı Verilecek Alan (m2) İrtifak Hakkı Amacı Tahmin edilen Bedeli TL Geçici Teminat Tutarı TL İhale Tarihi İhale Saati
1 Arsuz Höyük İmar 121 Ada 1 Parsel 21.387,08 m2 Tam 21.387,08 m² Aşağıda açıklanmıştır. 64.162,00 19.248,60 23/10/2018 09.00

1-Yukarıda özellikleri ve İhale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait Höyük İmar Mahallesinde bulunan 121 ada 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı 30 (Otuz) yıl süreliğine bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurmak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2- İrtifak Hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılan taşınmaz, üzerinde imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda tesisler yapılmak amacıyla bağımsız ve sürekli nitelikli 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere bir yıl süreyle ön izin verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
3-İhale İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünde makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.
4- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
6-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat tutarını ihale saatinden önce Malmüdürlüğü veznesine yatırdıklarına dair makbuz örneğini veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu ve teyit yazısını ( teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahalle, köy, ada, parsel numarası gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yasal yerleşim sahibi olmaları, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanununun 46.maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
Türkiye Genelinde İhale Bilgileri : http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi için irtibat Tel: 0326 613 91 82/225


İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR