HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pazar yerleri kiraya verilecektir

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876455
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
Yayınlandığı Gazeteler

HAYRABOLU SESİ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HAYRABOLU SESİ 16.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hayrabolu Belediyesi Encümenince “İlyas Mahallesi Alpullu Cad. No:3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ”
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – Hayrabolu Belediyesi’nin mülkiyetindeki 421 ada 34 parselde kayıtlı Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde bulunan satış yerleri (19 Adet Şarküteri,7 Adet Balık,124 Adet Sebze-Meyve-Bakliyat ve 165 Adet Giyim-Tuhafiye olmak üzere Toplam 315 Adet satış yeri), Salı günü kurulacak Pazar için, Hayrabolu Belediyesi Encümenince “İlyas Mahallesi Alpullu Cad. No:3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı hizmet binası Toplantı Salonunda, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale ile 5 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle pazarcılara kiraya verilecektir.
1.1. Hayrabolu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri yerleşim planında belirlenen ve listesi ekte yer alan tezgâh yerleri kiraya verilecek ve üzerinde kiracısı lehine mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilecektir.
Ekli listedeki tezgâh yerleri pazarın kurulacağı gün olan Salı günleri kurulacak pazar için geçerlidir.
1.2. İHALE TARİHLERİ:
a) 1.Kısım İhale Tarihleri:
Ekli listede 1.Kısım ihale tarihi ve saati belirtilen satış yeri ihalelerine Yönetmelik gereği sadece Hayrabolu’da ikamet eden pazarcı esnafı katılabilecektir.
b) 2.Kısım İhale Tarihleri:
Ekli listede 2.Kısım ihale tarihi ve saati belirtilern satış yeri ihalelerine Yönetmelik gereği tüm pazarcı esnafı katılabilecektir.
İhale günü zaman yetersizliği sebebiyle yapılamayan ihale işlemlerine mesai saatine bağlı olmaksızın gün sonuna kadar devam edilecektir.
1.3. Kapalı Pazar Yerinde bulunan satış yerlerinin adedi, satış malzemesi türü, özellikleri şartnamede belirtilmiştir. Satış yeri adedi ve tahmini bedel ilan ekinde yer alan ekli tabloda yer almaktadır.
2 – İhaleye Katılma Şartları:
2.1-İhaleye Katılacak pazarcılar,
a)Sebze meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
b)İkamet ettiği yerdeki ilgili meslek odasına 20/07/2018 tarihinden önce pazarcı olarak kayıtlı olmak,
c)Vergi mükellefi olmak,
ç)Tüzel kişiler yönünden ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak,
ç)Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Hayrabolu Belediyesince hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak,
d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 11/3 ncü maddesi hükmü gereği “Aynı Pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.” hükmü gereği aynı Pazar yerinde bir kişi en fazla iki satış yeri kiralayabilecektir. İhalede bir kişinin aşağıdaki paragrafta belirtilen şartlara aykırı olarak satış yeri kiraladığının tespiti durumunda yine aşağıdaki paragrafta belirtilen şartlardan fazla olan kısmı derhal iptal edilir.
Bir pazarcı esnafı 3 metrelik tezgah yerlerinden en fazla 2 adet (2x3 mt=6 mt),4,5 metrelik ve 6 metrelik tezgah yerlerinden de en fazla 1 adet kiralayabilir. Sonuç olarak kapalı Pazar yerinde bir pazarcının en fazla 6 metrelik tezgah yeri olabilir.
2.2- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a)Kapalı Pazar yeri kiralama şartnamesinin satın alındığına ilişkin makbuz.
İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) Belediye veznelerine yatırarak şartname almak zorundadır.İhale aşamasında şartnamenin her sayfası,ihaleye iştirak edenler tarafından imzalanacaktır.
b)Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz veya Teminat Mektubu,
Tahmini bedel üzerinden ekli tabloda belirtilen tutarda Geçici Teminat alınacak olup,ihaleye katılacakların geçici teminat bedelini ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya belediyemizin Vakıfbank Hayrabolu şubesinde bulunan TR91 0001 5001 5800 7303 5789 66 İban No’lu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c)Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi,
ç)Hayrabolu’da ikamet eden pazarcı esnafı için en geç 20.07.2017 tarihinden itibaren Hayrabolu’da yaşadığını gösteren Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres bildirim formu, diğer pazarcı esnafı için İkametgah belgesi
d)İlgili meslek odası kayıt belgesi (20.07.2018 tarihinden önce kayıtlı olduğunu gösterir belge)
e)Tebligatlar için tebligat adresi ve teminat iadeleri için kendilerine ait banka iban numarası içeren belge (Belediyede bulunan standart form doldurulabilir.)
f)İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
g)Vergi Mükellefi olduğuna dair vergi dairesi belgesi (İhale Tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış)
ğ)Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğine dair Zabıta Müdürlüğünden alınacak belge,
h)Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış “Borcu yoktur belgesi”,
2.3. Özel Şartlar :
a) İhaleye katılmak isteyen istekliler katılmak istedikleri her bir satış yeri için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.
b) Sınırlı ayni hak tesisi ile kiralanan satış yerinin kullanım hakkı sadece halk pazarı günü olan Salı günleri için olup,diğer günlerin kullanım hakkı belediyenin olacaktır.
c) İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.
ç) Belediyemizin izni olmadan sınırlı ayni hak tesisi ile kiralanan pazarcı satış yeri bir başkasına devredilemez veya kiralanamaz. Aksi halde yatırmış olduğu teminat ve kira bedelleri Belediyeye irat kaydedilerek ihale / sözleşmesi iptal edilir.
d) Tezgahlar şartname ekinde yer alan ölçülerde standart olarak pazarcılar tarafından temin edilecektir.
e) Sınırlı ayni hak tesisi ile kiralanan pazarcı satış yeri alanının bakım ve temizliği kiracıya aittir. Pazar bittikten sonra reyonlardaki çöpler sınırlı ayni hak tesisi sahiplerince toplanıp belediyece verilen çöp poşetlerine konularak çöp toplama merkezine bırakılacaktır.
f) İhalenin sonuçlanıp sözleşmeye bağlanmasına müteakip her pazarcı sınırlı ayni hak tesisi ile kiraladığı kapalı Pazar yerindeki satış yerine taşınacaktır. Pazarcılar kesinlikle kapalı Pazar yeri dışında satış yapamayacaklardır.
g) Pazarın açılış ve kapanış saatleri arasında reyon ve Pazar yeri alanı içinde kesinlikle araç bulundurulmayacaktır. Pazar yeri açılış ve kapanış saatleri şartnamede belirtilmiştir.
h) Kiralanan satış yeri ve/veya reyon hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmayacaktır.
ı) Sınırlı ayni hak tesisi sahipleri kendi reyonları ile kapalı Pazar yeri alanı içinde Pazar bitiminden sonra hiçbir malzeme bırakmayacaklardır.
i) Pazar yerinde alkol tüketimi ile alkollü içecek bulundurmak, açık ve kapalı alkollü içecek sunumu yapmak yasaktır.
j) Sınırlı ayni hak tesisi sahipleri tarafından pazarın huzur ve sükununu bozucu hal ve hareketlerde bulunulmayacak, bağırmadan satış yapılacak, yelek-önlük giyelicek ve kimlik kartı takılacaktır.
k)Pazar Yerinde aynı reyonlar içerisinde kiralanan satış yerleri hak sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine Belediye Encümeni kararı karşılıklı olarak değiştirilebilir.
2.4. Sözleşme hükümlerine, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik ile Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden; Özel şartlarda belirlenen yasaklara uymayan pazarcılar hakkında Zabıta Müdürlüğünce tutanak düzenlenir ve hakkında toplamda 5 tutanak bulunan pazarcının kira sözleşmesi feshedilerek teminatı ve yatırmış olduğu kira bedeli belediyeye irat kaydedilir.
3-İhaleye iştirak edecek isteklilerin, yukarıda sayılan belgeleri hazırlayarak ihale saatine kadar Hayrabolu Belediyesi İhale Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.
4- Kapalı Pazar Yerindeki Satış Yerleri'nin kira ve sınırlı ayni hak süresi 5 (beş) yıldır.
5- İhale üzerinde kalan istekli ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak olup; istekli ihale bedelinin tamamını sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca 2886 sayılı D.İ.K. hükümleri çerçevesinde sözleşme bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınacaktır.
6- İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8- İşbu ihale ilanı, genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Ek- İhale Tarih ve Saatlerini Gösterir Tablo.
KİRALANACAK TEZGAH YERLERİ
Sıra No MAHALLE ADRESİ/
MEVKİİ
CİNSİ ŞARTNAME BEDELİ TEZGAH UZUNLUĞU 5 YILLIK KİRA TUTARI
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
( TL )
1.KISIM
İHALE TARİHİ
(Hayraboluda İkamet Eden Pazarcılar İçin)
1.KISIM
İHALE SAATİ
2.KISIM
İHALE TARİHİ
(Tüm Pazarcılar İçin)
2.KISIM
İHALE SAATİ
SAAT ARALIĞI SAAT ARALIĞI
1 HİSAR Ş1-Ş5 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 09:00 09:20 30.10.2018 09:00 09:40
2 HİSAR Ş6 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 22.10.2018 09:25 30.10.2018 09:50
3 HİSAR Ş7-Ş10 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 09:30 09:45 30.10.2018 10:00 10:30
4 HİSAR Ş11-Ş12 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 22.10.2018 09:50 09:55 30.10.2018 10:40 10:50
5 HİSAR Ş13-Ş18 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 10:00 10:25 30.10.2018 11:00 11:50
6 HİSAR Ş19 ŞARKÜTERİ TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 22.10.2018 10:30 30.10.2018 12:00
7 HİSAR B1-B7 BALIK TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 10:35 11:05 30.10.2018 13:00 14:00
8 HİSAR S1 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 11:10 30.10.2018 14:10
9 HİSAR S2-S9 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 11:15 11:50 30.10.2018 14:20 15:30
10 HİSAR S10-S11 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 11:55 12:00 30.10.2018 15:40 15:50
11 HİSAR S12-S13 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 13:00 13:05 30.10.2018 16:00 16:10
12 HİSAR S14-S15 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 13:10 13:15 30.10.2018 16:20 16:30
13 HİSAR S16-S17 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 13:20 13:25 30.10.2018 16:40 16:50
14 HİSAR S18-S19 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 13:30 13:35 30.10.2018 17:00 17:10
15 HİSAR S20-S21 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 13:40 13:45 31.10.2018 09:00 09:10
16 HİSAR S22-S23 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 13:50 13:55 31.10.2018 09:20 09:30
17 HİSAR S24-S27 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 14:00 14:15 31.10.2018 09:40 10:10
18 HİSAR S28 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 14:20 31.10.2018 10:20
19 HİSAR S29-S31 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 14:25 14:35 31.10.2018 10:30 10:50
20 HİSAR S32-S33 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 14:40 14:45 31.10.2018 11:00 11:10
21 HİSAR S34-S36 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 14:50 15:00 31.10.2018 11:20 11:40
22 HİSAR S37 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 22.10.2018 15:05 31.10.2018 11:50
23 HİSAR S38-S53 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 22.10.2018 15:10 16:25 31.10.2018 12:00 15:20
24 HİSAR S54 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 16:30 31.10.2018 15:30
25 HİSAR S55-S56 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 22.10.2018 16:35 16:40 31.10.2018 15:40 15:50
26 HİSAR S57-S59 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 22.10.2018 16:45 16:55 31.10.2018 16:00 16:20
27 HİSAR S60 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 22.10.2018 17:00 31.10.2018 16:30
28 HİSAR S61 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 09:00 31.10.2018 16:40
29 HİSAR S62 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 23.10.2018 09:05 31.10.2018 16:50
30 HİSAR S63 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 09:10 31.10.2018 17:00
31 HİSAR S64 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 09:15 31.10.2018 17:10
32 HİSAR S65-S67 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 09:20 09:30 1.11.2018 09:00 09:20
33 HİSAR S68-S69 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 09:35 09:40 1.11.2018 09:30 09:40
34 HİSAR S70 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 23.10.2018 09:45 1.11.2018 09:50
35 HİSAR S71-S73 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 09:50 10:00 1.11.2018 10:00 10:20
36 HİSAR S74-S75 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 10:05 10:10 1.11.2018 10:30 10:40
37 HİSAR S76-S78 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 10:15 10:25 1.11.2018 10:50 11:10
38 HİSAR S79-S80 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 10:30 10:35 1.11.2018 11:20 11:30
39 HİSAR S81 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 23.10.2018 10:40 1.11.2018 11:40
40 HİSAR S82 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 10:45 1.11.2018 11:50
41 HİSAR S83-S84 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 10:50 10:55 1.11.2018 12:00 13:00
42 HİSAR S85-S87 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 11:00 11:10 1.11.2018 13:10 13:30
43 HİSAR S88-S89 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 11:15 11:20 1.11.2018 13:40 13:50
44 HİSAR S90 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 23.10.2018 11:25 1.11.2018 14:00
45 HİSAR S91 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 11:30 1.11.2018 14:10
46 HİSAR S92 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 23.10.2018 11:35 1.11.2018 14:20
47 HİSAR S93-S102 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 11:40 13:20 1.11.2018 14:30 16:00
48 HİSAR S103 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 23.10.2018 13:25 1.11.2018 16:10
49 HİSAR S104-S107 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 13:30 13:45 1.11.2018 16:20 16:50
50 HİSAR S108 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 23.10.2018 13:50 1.11.2018 17:00
51 HİSAR S109 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.020,00 351,00 23.10.2018 13:55 1.11.2018 17:10
52 HİSAR S110-S118 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 4.680,00 234,00 23.10.2018 14:00 14:40 2.11.2018 09:00 10:20
53 HİSAR S119 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.020,00 351,00 23.10.2018 14:45 2.11.2018 10:30
54 HİSAR S120-S123 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 4.680,00 234,00 23.10.2018 14:50 15:05 2.11.2018 10:40 11:10
55 HİSAR S124 SEBZE-MEYVE TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.020,00 351,00 23.10.2018 15:10 2.11.2018 11:20
56 HİSAR G1 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 15:15 2.11.2018 11:30
57 HİSAR G2-G3 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 15:20 15:25 2.11.2018 11:40 11:50
58 HİSAR G4 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 15:30 2.11.2018 12:00
59 HİSAR G5-G6 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 15:35 15:40 2.11.2018 13:00 13:10
60 HİSAR G7-G8 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 23.10.2018 15:45 15:50 2.11.2018 13:20 13:30
61 HİSAR G9 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 23.10.2018 15:55 2.11.2018 13:40
62 HİSAR G10-G22 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 23.10.2018 16:00 17:00 2.11.2018 13:50 15:50
63 HİSAR G23-G28 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 09:00 09:25 2.11.2018 16:00 16:50
64 HİSAR G29 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 09:30 2.11.2018 17:00
65 HİSAR G30 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 09:35 2.11.2018 17:10
66 HİSAR G31 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 09:40 5.11.2018 09:00
67 HİSAR G32 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 24.10.2018 09:45 5.11.2018 09:10
68 HİSAR G33-G34 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 09:50 09:55 5.11.2018 09:20 09:30
69 HİSAR G35-G36 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 10:00 10:05 5.11.2018 09:40 09:50
70 HİSAR G37 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 10:10 5.11.2018 10:00
71 HİSAR G38 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 24.10.2018 10:15 5.11.2018 10:10
72 HİSAR G39 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 10:20 5.11.2018 10:20
73 HİSAR G40 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 24.10.2018 10:25 5.11.2018 10:30
74 HİSAR G41-G43 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 10:30 10:40 5.11.2018 10:40 11:00
75 HİSAR G44-G45 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 24.10.2018 10:45 10:50 5.11.2018 11:10 11:20
76 HİSAR G46-G47 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 10:55 11:00 5.11.2018 11:30 11:40
77 HİSAR G48 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 11:05 5.11.2018 11:50
78 HİSAR G49 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 11:10 5.11.2018 12:00
79 HİSAR G50 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 24.10.2018 11:15 5.11.2018 13:00
80 HİSAR G51-G53 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 11:20 11:30 5.11.2018 13:10 13:30
81 HİSAR G54-G55 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 11.440,00 572,00 24.10.2018 11:35 11:40 5.11.2018 13:40 13:50
82 HİSAR G56-G57 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 11:45 11:50 5.11.2018 14:00 14:10
83 HİSAR G58-G60 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 11:55 13:00 5.11.2018 14:20 14:40
84 HİSAR G61-G66 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 13:05 13:30 5.11.2018 14:50 15:40
85 HİSAR G67-G70 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 13:35 13:50 5.11.2018 15:50 16:20
86 HİSAR G71-G73 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 13:55 14:05 5.11.2018 16:30 16:50
87 HİSAR G74 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 14:10 5.11.2018 17:00
88 HİSAR G75 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 14:15 5.11.2018 17:10
89 HİSAR G76 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 14:20 6.11.2018 09:00
90 HİSAR G77-G78 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 8.580,00 429,00 24.10.2018 14:25 14:30 6.11.2018 09:10 09:20
91 HİSAR G79-G99 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.720,00 286,00 24.10.2018 14:35 16:15 6.11.2018 09:30 13:40
92 HİSAR G100-G102 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 24.10.2018 16:20 16:30 6.11.2018 13:50 14:10
93 HİSAR G103-G108 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 24.10.2018 16:35 17:00 6.11.2018 14:20 15:10
94 HİSAR G109-G120 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 25.10.2018 09:00 09:55 6.11.2018 15:20 17:10
95 HİSAR G121-G123 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 25.10.2018 10:00 10:10 7.11.2018 09:00 09:20
96 HİSAR G124 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.020,00 351,00 25.10.2018 10:15 7.11.2018 09:30
97 HİSAR G125-G141 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 5.200,00 260,00 25.10.2018 10:20 11:40 7.11.2018 09:40 13:10
98 HİSAR G142 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 6,00 mt 10.400,00 520,00 25.10.2018 11:45 7.11.2018 13:20
99 HİSAR G143-G156 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 3,00 mt 4.680,00 234,00 25.10.2018 11:50 13:50 7.11.2018 13:30 15:40
100 HİSAR G157-G159 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.020,00 351,00 25.10.2018 13:55 14:05 7.11.2018 15:50 16:10
101 HİSAR G160-G165 GİYİM TEZGAH YERİ 100,00 4,50 mt 7.800,00 390,00 25.10.2018 14:10 14:35 7.11.2018 16:20 17:10
* Hayraboluda ikamet eden pazarcılar için yapılacak olan 1.kısımda tarih ve saatleri belirtilen ihaleler 5'er dakika arayla yapılacaktır.
* Tüm pazarcılar için yapılacak olan 2.kısımda tarih ve saatleri belirtilen ihaleler 10'ar dakika arayla yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR