ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle dükkan kiraya verilecektir

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818902
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Ali Fuat Cebesoy Cad. Şifa Sok. Hasan Ali Yücel Cad. Ali Osman Çelebi Bulvarı Salih Omurtak Cad.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

  1. Çorlu Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hizmet noktaları; Kazımiye Mah. Ali Fuat Cebesoy Cad. Şifa Sok. 719/178 Parsel Kitap Kafe’de 1 (Bir) – Ali Paşa Mah. Hasan Ali Yücel Cad. 961/1 Parsel Tenis Kafe’ de 1 (Bir) – Hatip Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı 2687/1 Parsel Çorlu Belediyesi Kültür Merkezinde 1 (Bir) – Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. 25/63 Parsel Çorlu Belediyesi Ana Hizmet Binasında 2 (İki) olmak üzere yıl içinde lokasyonlar arası değişiklik yapılabilecek şekilde toplamda 5 adet (5 m²) otomat makinesi yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle kiralama işlemi yapılacaktır. Tahmin edilen kira bedeline ilişkin tablo aşağıdadır.
NO MAH. CADDE-SOKAK ADA PARSEL YAPI-TESİS Kiralanacak m² Muhammen Kira Bedeli
(1 Yıllık)
1 Kazımiye Mah. Ali Fuat Cebesoy Cad. Şifa Sok. 719 178 Kitap Kafe Yıl içerisinde lokasyonlar arası değişiklik yapılabilecek şekilde toplamda 5 adet (5 m²) 125,00 TL x 5 adet x 12 ay = 7.500,00 TL (yedi bin beş yüz Türk Lirası)
2 Ali Paşa Mah. Hasan Ali Yücel Cad. 961 1 Tenis Kafe
3 Hatip Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı 2687 1 Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi
4 Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. 25 63 Çorlu Belediye Ana Hizmet Binası

  1. İsteklilerin, 27 Haziran 2018 tarihinde saat 14:00’da Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.
  2. Sıcak / soğuk / yiyecek / içecek otomat makinesi yerlerinin tahmin edilen kira bedeli yıllık 7.500,00 TL (yedi bin beş yüz Türk Lirası)’dır. Geçici teminat miktarı (% 3 oranında) 225,00 TL ( iki yüz yirmi beş Türk Lirası)’dır.
  3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.


A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması, (Muhtarlıktan yada Nüfus Müdürlüğünden alınabilir)
b)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,
c) Noterden tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
d) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti,
f) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
g) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belge veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
h) İhaleye iştirak edecek isteklinin gerçek kişi olması halinde mevzuat gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından oda kayıt belgesi,
ı) “Adli Sicil Kayıt Belgesi”,
j) Şartnamede belirtilen geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR36 0001 5001 5800 7305 7887 43 nolu (Çorlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi) hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
k) İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve eklerini,
l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
m) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olarak kamu veya özel sektör ile yapılmış gıda – içecek otomat makinesi kiralaması işine ait iş deneyim belgesi.
n) İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu
o) Belediyemizden borcu olmadığına dair belge
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,
d) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
e) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belge veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
f)Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış oda kayıt belgesi,
g) Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kayıt Belgesi,
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR36 0001 5001 5800 7305 7887 43 nolu (Çorlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi) hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge,
ı) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve eklerini,
j) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
k) İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu
l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olarak kamu veya özel sektör ile yapılmış gıda – içecek otomat makinesi kiralaması işine ait iş deneyim belgesi.
m) Belediyemizden borcu olmadığına dair belge
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

  1. İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK 6 maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

  1. İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çorlu Şube Müdürlüğündeki TR36 0001 5001 5800 7305 7887 43 nolu (Çorlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi) hesabına ücret dekontu karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
  2. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR