GAZİANTEP İL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Halı saha kiraya verilecektir

GAZİANTEP İL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet halı sahanın kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

GAZİANTEP GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Şehitkamil İlçesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi içerisinde bulunan 2 adet halı saha işletilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
1- İhale ile ilgili sözleşme ve şartname mesai saatleri içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz İdari bölümünde görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı 100,00 TL karşılığında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz Tesisler Servisinden alınabilir.
2- İhale 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.oo da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
4- 2 Adet Halı Sahanın 1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli toplam 80.000,00 TL’dir.
5- Tahmini kira bedelleri üzerinden 10.000,00 TL geçici teminatı ihale tarihi olan 03 Mayıs 2018 Perşembe saat 14.00’a kadar İl Müdürlüğümüzün göstereceği vezneye veya banka hesabına yatırarak katılabilirler.
6- Kira bedeli üzerinden ayrıca yasal vergiler, KDV ve paylar alınacaktır.
7-İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler

 1. İstekli Gerçek Kişi İse;

 1. Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması

 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi

 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 5. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

 6. Nüfus cüzdan sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

 7. Satış Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı

 8. 10.000,00 TL geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili süresiz banka teminat mektubu

 9. Adli Sicil Kaydı

 1. İstekli Tüzel Kişi İse ;

 1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve /veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge

 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

 3. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 5. 10.000,00 TL geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili banka teminat mektubu

 6. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname

 7. Satış şartnamesi satın alındığına dair makbuz aslı

 8. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge

 9. Adli Sicil Kaydı

8- İhaleye katılmak için dilekçe ile başvuru yapılacak olup, İhaleye istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise adına teklif de bulunacak şahısların vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirkülerini beraber getireceklerdir.
9- İhalenin yapılamaması durumda aynı yer ve saat’te 10 Mayıs Perşembe günü ve aynı saatte ihale tekrar yapılacaktır.
10 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR