KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Gümüşhane yolu üzerinde 8.190,85 m2 yüzölçümlü alan 3 yıllığına kiraya verilecektir

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağlantı yolu ve dere arasında kalan 8.190,85 m2 yüzölçümlü alanın 3 yıllığına kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TRABZON

1- Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Dolaylı Mahallesi hudutları içerisinde bulunan Trabzon Gümüşhane Devlet Yolu Trabzon-Maçka Arası Ek Kamulaştırma planı (Km:5+100-5+500) kesiminde karayolu kamulaştırma koridoru içinde, mevcut dolaylı bağlantı yolu ve dere arasında kalan 8.190,85 m2 yüzölçümlü alanın 3 yıllığına kiralanması 100.737,63 TL (Bir Yıllık Kira Bedeli 33.579,21 TL) kıymet takdir bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle kiralanması yapılacaktır.
2-Açık Artırması 10/08/2020 günü Pazartesi Saat:14.00’de Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır. Bu işe ait ihale dokümanı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinde görülebilir.
3-İhaleye katılacak olanlar yukarıda belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar.

  1. Geçici Teminat (Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 IBAN nolu hesaba 1.008,00 TL yatırılacaktır.

  2. 2020 yılına ait ikametgâh belgesi

  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    c.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    c.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4. İsteklinin imzalandığı taahhütname

  5. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON adresinden bedelsiz olarak satın alınabilir. )

4-Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
5-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR