GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GSM baz istasyonu yeri kiraya verilecektir

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölcük Topçular Mah. Devlet Karayolu Kenarı, Migros Karşısı 338 ada, 7 parselde bulunan Baz İstasyonunun   kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.07.2019 12:00 Belediye Gelir Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen  Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gelir Müdürlüğü


Belediyemizce 23/07/2019 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Topçular Mah. Devlet Karayolu Kenarı, Migros Karşısı 338 ada, 7 parselde bulunan Baz İstasyonunun kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 23/07/2019 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2 -İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :
A- Kanuni ikametgahı olması.(Muhtardan ikametgah belgesi)
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı)
C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
D- İmza sirküleri verilmesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
G- Şartnamenin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.
H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.
I- Şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

3-Geçici teminat bedeli : 1.080,00 TL.

4-Yıllık Muhammen kira bedeli : 36.000,00 TL. (üç yıllık kira bedeli peşin alınacaktır.)

5- Kira müddeti : 3 Yıl.

6-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 23/07/2019 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR