ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gsm baz istasyonu yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910485
Şehir : Samsun / Atakum
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE GERÇEK 12.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Gsm baz istasyon yeri kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Atakum-SAMSUN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atakum Belediye Binası Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Atakum Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF usulü ile “Gsm Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra Mahalle Ada/Parsel Kira Süresi Kira Bedeli (Yıllık) Geçici Teminat
1 Atakum 7031/17 3 (yıl) 20.000,00 TL 1.800,00 TL
2 Alanlı 3815/9 3 (yıl) 20.000,00 TL 1.800,00 TL

2- Taşınmazların her birinin kira bedeli (yıllık ) 20.000,00 TL (Yirmi Bin Türk Lirası ) olup, geçici teminatı 1.800,00 TL (Bin Sekiz Yüz Türk Lirası )’dır.
İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesi veznesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.
3- İhale 18/12/2018 Salı günü saat 15:00’da Atakum Belediye Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak olup, istekliler ihale evraklarını 18/12/2018 Salı günü saat 15:00’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )
B)Tebligat için adres göstermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C)Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D)İmza sirkülerini vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
5- İhale Şartnamesi, Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir.
6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR