GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GSM baz istasyonu alanı kiraya verilecektir

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980948
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÖLCÜK POSTASI 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Belediye Gelir Müdürlüğü.
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölcük Yunus Emre Mah. Anafartalar Cad. 564 ada, 1 parsel
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25.04.2019 12:00 Gelir Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
G e l i r M ü d ü r l ü ğ ü


İ L A N M E T N İ


Belediyemizce 25/04/2019 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Yunus Emre Mah. Anafartalar Cad. 564 ada, 1 parselde bulunan alanın GSM ve elektronik haberleşme istasyonu kurulmak üzere kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 25/04/2019 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-Geçici teminat bedeli : 1.170,00 TL.

3-Yıllık Muhammen kira bedeli : 39.000,00 TL. ( Üç yıllık peşin alınacaktır.)

4- Kira müddeti : 3 Yıl.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A) Kanuni ikametgahı olması (muhtar onaylı)
B) Tebligat için adres göstermesi
C) Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz
D) Şartnameyi satın aldığına dair makbuz

a) Gerçek kişi olması halinde;A,B,C,D bentlerindeki belgeleri ibraz etmeleri
b)Tüzel kişilik olması halinde;Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(B),(C),(D), bentlerindeki belgeleri ve Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetki belgesi.
c) Ortak girişim olması halinde;Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A),(B),(C),(D) bentlerinde gösterilen belgeleri ibraz etmeleri

E)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise ,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleriyle vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, isteklinin (A),(B),(C),(D) bentlerindeki belgelerini ibraz etmesi

6-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 25/04/2019 tarih Perşembe günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR