ADALAR BELEDİYE BŞK.

Gsm baz istasyonu alanı kiraya verilecektir

ADALAR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925968
Şehir : İstanbul / Adalar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 12.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2 (20’şer m2’lik 3 bölüm halinde)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADALAR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İLİ, ADALAR İLÇESİ, BÜYÜKADA MADEN MAH. SEDEFADASI, BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 14ADA, 1PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLAM 60 M2’LİK YERİN (20’ŞER M2’LİK 3 BÖLÜM HALİNDE) GSM BAZ İSTASYONU VE ANTEN MONTAJI İÇİN YER KİRALANMASI

Belediyemize ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2 (20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için Yer aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “GSM Baz İstasyonu ve Anten Montajı için yer” ihalesi 22.01.2019 Salı günü Saat 11:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 1.000 TL’dir.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN: TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Vekâleten katılması halinde, noter onaylı vekâletname ve vekalet edene ait noter
onaylı imza beyannamesi
 • İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
 • İdareye borcu olmadığına dair yazı

  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  • İhale dosyasının alındığına dair form ve ödeme makbuzu
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerin yatırıldığını gösteren makbuzlar
  • İdareye borcu olmadığına dair yazı


Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.
KİRAYA VERİLECEK OLAN YER:

Sıra No Adres Muhammen Bedeli (Yıllık) Kira Süresi İhale
Tarih ve Saati
%3 Geçici Teminat
1 İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi Sedefadası, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan 14 Ada, 1 Parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz üzerinde toplam 60 m2(20’şer m2’lik 3 bölüm halinde) GSM baz istasyonu ve anten montajı için yer Mevcut Durumu Her 1(bir) bölüm için 1(bir) yıllık 64.934,32 TL (Altmış Dört Bin Dokuz Yüz Otuz Dört Türk Lirası Otuz İki Kuruş) + KDV 3 yıl 22/01/2019
11:00

Her 1(bir) bölüm için 5.844,09 TL (Beş Bin Sekiz Yüz Kırk Dört Türk Lirası Dokuz Kuruş )
Her 1(bir) bölüm için 3 (üç) yıllık 194.802,96 TL (Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz İki Türk Lirası Doksan Altı Kuruş)+KDV


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR