GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziosmanpaşa'da atm (otomatik vezne makinesi) istasyonu kiralama işi

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ATM (Otomatik Vezne Makinesi) İstasyonu Kiralama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No :20) 7 Kat Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda nitelikleri belirtilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığının tasarrufunda bulunan taşınmazların üzerine ATM (Otomatik Vezne Makinesi Bankamatik) istasyonu kurulması için kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacaktır.

İşin Adı ATM (Otomatik Vezne Makinesi) İstasyonu Kiralama İşi
İlçesi Gaziosmanpaşa İlçe Geneli
Adedi (13 Nokta ) 36 Adet
Alanı m² Her biri 4 m² Toplam : 144,00 m²
Kira Süresi 3 (üç) Yıl
Tahmini Yıllık Kira Bedeli 648.000,00 TL
Tahmini Aylık Kira Bedeli 54.000,00 TL
Geçici Teminatı % 10 64.800,00 TL
Şartname Bedeli 500,00 TL


İhale; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No :20) 7 Kat Belediye Encümen Salonunda 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde Hükümleri çerçevesinde AÇIK TEKLİF usulü ile yapılacaktır

Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih : 27.03.2019 14:15 ÇARŞAMBA
İhale için son müracaat tarihi : 26.03.2019 16:00 SALI


İhaleye katılacak isteklilerde aşağıdaki belgeler aranır;
İhaleye katılacak isteklilerde aşağıdaki belgeler aranır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus kayıt örneği,
2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri ve Ticari Sicil Gazetesi,
b) Tebligat için Kanuni adresini belirten adres beyanı,
c)Mevzuatı gereği ihaleye katıldığı yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasında alınmış Ticaret Sicil kaydı veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya Teminat Mektupları (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
e) İhale şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz. Şartname bedeli 500,00 TL dir
f) Gaziosmanpaşa Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi, (Gaziosmanpaşa Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.)
g) Ortak Katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
h) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,
ı) Ticaret ve Sanayi Odasından / İlgili Meslek Odasından ihale yılı içerisinde alınmış faaliyet belgesi,
i) İhaleye katılanlardan en az 3 (üç) yıl süre ile Kamu kurumlarında Bankamatik (ATM) işletmesi kiralaması yaptığına ilişkin iş deneyim belgelerinden en az birini (Sözleşme,Kontrat, Fatura vb.) vermeleri.
Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
Katılımcı tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalanması.
Diğer Şartlar
İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) İşletme Müdürlüğü’nden 7.kat ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler belgelerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) 7 Kat Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İş bu ilan 14.03.2019 tarihi ile 24.03.2019 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR