İSLAHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep İslahiye'de 6 katlı iş merkezi irtifak hakkı tesis edilecektir

İSLAHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01195575
Şehir : Gaziantep / İslahiye
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / İSLAHİYE
Yayınlandığı Gazeteler

İSLAHİYE''NİN SESİ 28.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmaz üzerindeki binanın Hazineye ait olan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 13  numaralı toplam 8 adet bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 09:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI


1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerindeki binanın Hazineye ait olan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 13 numaralı toplam 8 adet bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
2- İhale hizasında belirtilen gün ve saatte İslahiye Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
3- İhaleye katılacakların;

  1. Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
  3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
  4. Geçici teminatı yatırmış olmaları
  5. Özel hukuk tüzelkişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise (b) ve (d) bentlerinden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,"

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak temin edilebilir.
6- İrtifak Hakkı verilecek taşınmazın yıllık peşin olarak defaten ödenecektir.
7- Lehine irtifak hakkı tesis edilecek gerçek veya tüzel kişiye, fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan bu ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.Mahalle


Cinsi


Ada


Parsel


Yüzölçümü

İrtifak Hakkı


İmar Durumu


İrtifak Hakkı Amacı


Süre

İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli
(TL)

Geçici Teminat Bedeli
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Cumhuriyet

Zemin+6 Katlı Bina

327

8

837,19

711,00

Yönetim İş Merkezi Alanı
İmar planı ile getirilen/getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak kullanılmak amacıyla

30 Yıl


55.200,00


16.560,00


10.08.2020


09.30


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR