GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanan ambalaj atıklarının satış işi ihale edilecektir

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanan ambalaj atıklarının satış işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜRSU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AYRI TOPLANAN
AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ İŞİ
İHALESİ

1.İŞİN KONUSU:

Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanan ambalaj atıklarının satış işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllık süre ile ihale edilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:
İhale Yeri : Gürsu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
Tarihi : 12/03/2019
Saati : 10:00
Usulü :İhale yukarıda belirtilen yer ve tarihte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ ile yapılacaktır.

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)
 7. Geçici Teminat Makbuzu
 8. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,(ihale dosya bedeli 30 TL’dir.)
 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 14. İhaleye katılacakların Gürsu Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 15. 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına göre cezalı olmadığına dair beyanı,
 16. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 17. İhale konusu bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.
 18. Bu işe ait Şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İLANOLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR