ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Esenler Belediyesine ait 1400 m² alanlı otopark kiraya verilecektir

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Esenler Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 4 pafta 3267-3268-3270 ve 3271 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 1.400,00 m² miktarlı alanın, otopark olarak hizmet vermesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ve şartnamesi gereğince 3(üç) yıl süre ile Esenler Belediye Encümenince 12/12/2019 tarih ve saat:11.00 de ihale ile kiraya verilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.
1. İdarenin;
a) Adı : ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO: 6- 8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon numarası : 0 212 440 00 73
d) Faks numarası : 0 212 440 09 80
e) Elektronik Posta Adresi : m.uyar@esenler.bel.tr

2. Kiralama Konusu İşe İlişkin Bilgiler
2.1. Kiralama Konusu Yerin;
a. İli : İstanbul
İlçesi : Esenler
Mahalle : Fevzi Çakmak
Sokak : Fevzipaşa Cad. 108. Sk.
Pafta : 4
Ada :
Parsel : 3267-3268-3270 ve 3271 parsellerin bulunduğu alan
Yüzölçümü : Yaklaşık 1.400,00 m2
Niteliği : Boş arsa

b. Kira Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak kira başlayacaktır.
c. Taşınmazın Kira Süresi: Yer tesliminden itibaren 3 (Üç) yıl.
d. İhalenin
a. Yapılacağı yer: T.C. Esenler Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler/İstanbul
b. Tarihi ve Saati: 12.12.2019 Saat:11:00
c. Muhammen Bedel: Aylık 12.000,00 TL+KDV (on iki bin Türk Lirası)
3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
3.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
3.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
3.1.4. Türkiye’de tebligat için adres göstermeli,
3.1.5. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 13.000,00–TL (On Üç Bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.
4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale doküm

anı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO: 6- 8 ESENLER/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. MEHMET AKİF İNAN CAD. NO: 6- 8 ESENLER/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır.
9. Sözleşme imzalama esnasında adli sicil kaydı belgelerini ihale tarihi itibar ile getirmeleri zorunludur. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin % 6 sı kadarını vermek zorundadır.
Not: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR