ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum/Yakutiye'de arsaların irtifak hakkı ihale edilecektir

ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910501
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.01.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
SIRA NO İLÇESİ Mahalle/Köy Taşınmaz No PAFTA NO ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜM (M2) İMAR DURUMU/FİİLİ DURUMU
EMLAK DEĞERİ(TL.)
RAYİÇ DEĞERİ
(TL.)
YATIRIM TÜRÜ Son Başvuru Tarihi/Saati
1 Yakutiye İstasyon Mahallesi 25210110522 ----- 33 78 Arsa 1.326.954,94
(6.000,00 m² lik kısım)
Turizm Tesisi Alanı 108.000,00 TL 3.600.000,00 TL 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı B.K.K. ile Erzurum İli İçin Belirlenen Sektörler 07/01/2019 17:00
2 Yakutiye Dadaşköy Mahallesi 25210108786 ----- 103 5 Arsa 2289,60 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 10.303,20 744.120,00 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı B.K.K. ile Erzurum İli İçin Belirlenen Sektörler 07/01/2019 17:00

A-TEŞVİKTEN YARARLANACAK YATIRIMCILAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

 1. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara ekli tabloya göre İlimizin (Erzurum) içinde bulunduğu V. (Beş)’ inci bölgedeki yatırımlara ait Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
 2. İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),
 3. Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
 4. Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
 5. Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
 6. Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri teşvikinden yararlanabilecektir.
 7. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
 8. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.


B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1'de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak 07/01/2019 tarihi saat 17:00'ye kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) alındı karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. Başvuru öncesinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000-TL (Bin TL.) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.
 4. Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.
 5. Taşınmaz üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşleri yatırımcıya aittir.
 6. Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14’üncü maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.
 7. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere yönelik uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yapılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bir yıl süreyle ve bedelsiz olarak ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir
 8. Taşınmazın hukuki nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar.

C-DIĞER HUSUSLAR

 1. Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
 2. İlanda belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR