DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Diyarbakır Milli Emlak Şefliğinden irtifak hakkı tesis ihalesi

DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

SIRA NO İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İRTİFAK HAKKI AMACI İLK YIL İHALE BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Diyarbakır/Bağlar Oğlaklı - 273 159.699,45 Susuz Tarla İmar Planı dışında 30 Yıl Projeye Dayalı Organize Hayvancılık/Hayvancılık 9600,00 2.880,00 25/03/2019 09:00
2 Diyarbakır/Bağlar Oğlaklı - 274 318.026,99 Susuz Tarla İmar Planı dışında 30 Yıl Projeye Dayalı Organize Hayvancılık/Hayvancılık 19.100,00 5.730,00 25/03/2019 09:30
3 Diyarbakır/Kayapınar Çölgüzeli - 356 6.959,00 Taşlık Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yol 30 Yıl İlgili Kurumların görüşleri alınması şartıyla imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, turizm,sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla 20.900,00 6.270,00 25/03/2019 10:00
1-Yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usülü ile irtifak hakkı ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri;kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3-Adına irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi için bedeli karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir.
4- Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil , ifraz, tevhit, terk, vb. işlemlerin yapılması veya imar planı yaptırılması, değiştirilmesi,uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemleri yaptırmak ,irtifak hakkı / ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişiye aittir.
5-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
9-İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir
10-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, veya http://diyarbakir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR