ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecektir

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300 adet Hareketli Billboard, 300 adet Hareketli Raket (CLP), 300 adet Klasik Billboard, 5 adet Megalight ve 10 adet Giantboard konulması ve işletilmesi ayrıca mevcut 100 adet billboardları bakımının yapılarak işletilmek üzere kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU : Belediyemiz sınırları dâhilinde Belediyemiz sorumluluğundaki uygun yerlere, en çok 300 adet Hareketli Billboard, 300 adet Hareketli Raket (CLP), 300 adet Klasik Billboard, 5 adet Megalight ve 10 adet Giantboard konulması ve işletilmesi ayrıca mevcut 100 adet billboardları bakımının yapılarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık teklif Usulü ve şartnamesi gereğince ihale yolu ile Esenler Belediye Encümenince 16/08/2018 tarih ve saat:11.00 de yapılacaktır.

İşin nevi: Kira

İlçe: ESENLER

Mahalle: Belediyemiz sınırları dâhilinde

Kira Süresi: 3 yıl (üç yıl)

Muhammen bedel: Her bir nokta için Aylık 90,00 TL+ KDV (Doksan Türk Lirası)+KDV Megalight ve Giantboard'un adetinin ise 400,00 TL+ KDV (Dört Yüz Türk Lirası)+KDV (ilan ve reklam vergisi hariç)

Geçici teminat: 50.000,00 TL (Elli bin Türk Lirası) (3 yıllık muhammen kira bedelinin % 3’u)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/C Maddesine göre açık teklif usulü

İhale tarih ve saati: 16/08/2018 tarih ve saat:11.00

Şartname bedeli: 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) (Şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: Belediye Encümen Salonu

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan alınacak ikametgâh senedi
ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten
belge ile belgelendirilecektir)

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici teminatını ödendiğine dair belge

D) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerli,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerli,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
gerekmektedir.

F) Ayrıca, Katılımcının şartnamede belirtilen şartları sağlaması gereklidir.

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü ve saatine kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR