DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden belirli mahallerin kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2019 14:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesinde bulunan (236 ada, 10 parsel üzerinde) Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Kompleksinin Bina içi ve çevresinde iletişim hizmetlerini sağlamak amacıyla; Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Kompleksinde 3 operatör kapasiteli indoor GSM iletişim sistemi tesis edilmesi için gerekli olan mahaller 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
 3. İhale, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 14.20’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 1.000,00-TL/yıl olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedelinin % 3’ü olan 90,00-TL dir.
 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.
 6. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;
A) Gerçek Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber), Türkiye’de tebligat için adres beyanı, vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
B) Tüzel Kişiler: Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi, tebligat adresi beyanı ve geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

 1. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
 2. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.
 5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR