ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çukurova Üniversitesinden taşınmaz kiralama ihalesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan dükkanlar ile muhtelif yerlerinde bulunan ATM, GSM Baz İstasyonu, Banka Şubesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Fotokopi Çekim Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No: 217
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- İhale konusu işin adı: Üniversitemiz Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan dükkanlar ile muhtelif yerlerinde bulunan ATM, GSM Baz İstasyonu, Banka Şubesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Fotokopi Çekim Merkezi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilecektir.
1.2- Kiraya verilecek taşınmazlara ait bilgiler:
1.2.1- ATM, GSM Baz İstasyonu ve Banka Şubesi taşınmaz listesi

Sıra No Kiralama Amacı Kullanım Biçimi Taşınmazın Bulunduğu Yer Taşınmaz Yüzölçümü
m2
Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli 3 Yıllık Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Tutarı (%10)

Ada -Parsel
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Banka Şubesi Kampüs içinde Kültür Müdürlüğü karşısında 208,00 m2 45.000,00 45.000 x 3Yıl
(135.000,00TL)
13.500,00 154 ada
1 parsel
15.04.2019 10:00
2 ATM Makinası ÖSYM Sınav Merkezi Karşısında 5,00 m2 19.500,00 19.500 x 3 Yıl (58.500,00TL) 5.850,00 191 ada
1 parsel
15.04.2019 11:00
3 GSM Baz İstasyonu Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında 60,00 m2 89.000,00 89.000 x 3 Yıl
(267.000,00TL)
26.700,00
177 ada
1 parsel
15.04.2019 14:00
4 GSM Baz İstasyonu Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında 60,00 m2 89.000,00 89.000 x 3 Yıl
(267.000,00TL)
26.700,00
177 ada
1 parsel
15.04.2019 15:00
5 GSM Baz İstasyonu Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında 60,00 m2 89.000,00 89.000 x 3 Yıl
(267.000,00TL)
26.700,00
177 ada
1 parsel
15.04.2019 16:00


1.2.2- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan taşınmaz listesi

Sıra No Kiralama Amacı Kullanım Biçimi Dük
kan No


ÖZELLİĞİ
Kapalı Alan Teras Depo Taşınmaz Toplam Alanı m2 Tahmin Edilen Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 DÜKKAN 3 ISLAK HACİM 112,00 55,00 11,50 178,50 m2 71.000 21.300 16.04.2019 11:00
2 DÜKKAN 7 KURU HACİM 34,00 0,00 0,00 34,00 m2 6.100 1.830 16.04.2019 14:00
3 DÜKKAN 9 KURU HACİM 28,50 0,00 0,00 28,50 m2 5.400 1.620 16.04.2019 15:00
4 DÜKKAN 12 KURU HACİM 46,50 25,00 17,00 88,50 m2 19.800 5.940 17.04.2019 11:00
5 DÜKKAN 13 KURU HACİM 34,00 25,00 0,00 59,00 m2 13.500 4.050 17.04.2019 14:00
6 DÜKKAN 18 KURU HACİM 47,50 29,00 0,00 76,50 m2 20.200 6.060 17.04.2019 15:00
7 DÜKKAN 19 KURU HACİM 47,50 29,00 0,00 76,50 m2 18.000 5.400 18.04.2019 11:00
8 DÜKKAN 20 KURU HACİM 47,50 29,00 0,00 76,50 m2 18.000 5.400 18.04.2019 14:00
9 DÜKKAN 23 KURU HACİM 47,50 101,00 0,00 148,50 m2 31.500 9.450 18.04.2019 15:00
10 DÜKKAN 27 KURU HACİM 30,00 18,00 15,00 63,00 m2 18.250 5.475 19.04.2019 11:00
11 DÜKKAN 31 KURU HACİM 45,00 10,00 0,00 55,00 m2 14.100 4.230 19.04.2019 14:00
12 Fotokopi Çekim Merkezi Diş Hekimliği Fakültesinde 10,00 m2 18.500 5.550 19.04.2019 15:00

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No: 217
2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana
b)- İhale dokümanının satış bedeli: 150,00 (Yüzelli) TL dir.
2.3- İstekliler, ihale dokümanının 150,00 (Yüzelli) TL satış bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatıracaklardır.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

3.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2019 tarihli olarak tanzim edilen Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,
3.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belge
3.3- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.5- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.)
3.6- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,
3.7- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,
3.8-.İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,
3.9- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.
3.10- Banka Şubesi ihalesine girebilmek için Üniversitede en az 5 (beş) yıl süre bankacılık faaliyetinde bulunmak,
3.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,
3.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,
3.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek
3.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,
3.15- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 3’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.
3.16- Gerçek kişi olup, mükellefiyet kaydı olmayanlardan, 1.2.2 numarada belirtilen taşınmazların ihalesine girecek isteklilerden, ilanın 3’üncü maddesinin ( 3.1), (3.11), (3.12) ve (3.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir. Ayrıca, ilanın 1.2.1 numarasındaki taşınmazların ihalesine girecek isteklilerden de, (3.11), (3.12), (3.13) ve (3.14) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.
3.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
3.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR