ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Çorlu/Hıdırağa Mahallesi'ndeki tarlalar Milli Emlak'tan kiraya verilecektir

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00920547
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 27.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 31.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorlu/Hıdırağa Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

BULUNDUĞU YER
İLÇE/MAH.
YÖRESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇ.
M2
İRTİFAK HAKKI KURULACAK ALAN M2 CİNSİ İMARI İRTİFAK HAKKI AMACI İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE ŞEKLİ İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Çorlu / Hıdırağa
Mahallesi
Sinandede Civarı Yulaflı Yolu 79 376 27 5.302,00 5.302,00 Tarla Askeri
Alanda
İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz yıl) 29.700,00 8.910,00 Pazarlık usulü ile 23.01.2019 10:30
Çorlu / Hıdırağa
Mahallesi
Sinandede Civarı 79 376 45 2.419,00 2.419,00 Tarla Askeri
Alanda
İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz yıl) 13.550,00 4.065,00 Pazarlık usulü ile 23.01.2019 11:00
Çorlu / Hıdırağa
Mahallesi
Sinandede Civarı 79 376 46 1.513,00 1.513,00 Tarla Askeri
Alanda
İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz yıl) 8.480,00 2.544,00 Pazarlık usulü ile 23.01.2019 11:30


Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazların Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı yasanın 51/g Maddesi gereğince irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.
5- Söz konusu taşınmazların Fares İnşaat Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2010-05.05.2020 tarihli ve 200904645 ruhsat numaralı IV. Grup arama ruhsat sahasında kaldığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 15.08.2017 tarihli ve 424725 sayılı yazısında; Çorlu İlçesi dahilinde yapılması planlanan İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak Genel Müdürlüklerince verilmiş ve yürürlükte bulunan maden ruhsat sahaları için sakınca oluşturmayacağının, bilgi işlem kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, kayıtlara ER:3357021 sayılı “Bilgi Amaçlı Alan” olarak işlenen ibarenin ilk müracaat aşamasında görülmesi ile verilecek ruhsatların arkasına ruhsat sahası dahilinde imar planı ile getirilecek kullanım alanının bulunduğuna dair not düşülerek ruhsat ve talep sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.
6-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağ.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi için tel.0 282 673 71 52
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR