ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çerkezköy/Kızılpınar mahallesindeki mesire yeri Belediyeden kiraya verilecektir

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035714
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Semt-Mahalle : KIZILPINAR MAH. / ÇERKEZKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MARMARA HABER 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 16:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne kayıtlı İlçemiz Kızılpınar Mahallesi Karatepe C tipi Mesire yerinin işletme hakkı 29 yıllığına Çerkezköy Belediye Başkanlığınca kiralanmış olup Kiralama sözleşmesi ekinde sunulan vaziyet planında belirtildiği gibi yapılan 1080m2 alan üzerinde yapılan 96.84 m2 kapalı, 77m2 açık alanı (Veranda) bulunan kır kahvesi yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına 22.08.2019 PERŞEMBE günü saat 16:10 da kiraya verilecektir
2. Muhammen kira bedeli 25.07.2019 tarihli kıymet takdir komisyonunca belirlenmiştir.
Geçici teminat ihale bedelinin % 3 nispetindedir.
Kızılpınar Mahallesi Karatepe C tipi Mesire yerinde belediyemizce yapılan 1080m2 alan üzerinde yapılan 96.84 m2 kapalı, 77m2 açık alanı (Veranda) bulunan kır kahvesi yeri yıllık 7.350.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (7.350.00TL%3= 220.50 TL) olarak belirlenmiştir.
3.İstekliler İhaleye katılmak için 21.08.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)
a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi
c)Tebligat için adres beyanı
d) Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
e)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi;
aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
g)Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname
h)Ortak girişim halinde ortaklık beyanı
ı)Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıka kaydı bulunmadığına dair belge
i)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
j)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
k)Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)
l) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

4 İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.
5.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR