EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay/kahve ve scnak makinası kiralanacaktır

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909189
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EDİRNE 10.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde (2+2)4m² alana 2 Adet Çay/Kahve ve Scnak Makinasını 2 yıl süre ile kiralama
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KİRALAMA İHALESİ
EDİRNE MERKEZ

MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL Kiralanacak KULLANIM KİRALAMA YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE
SIRA TAŞINMAZ Kısım AMACI SÜRESİ BEDELİ TEMİNAT GÜNÜ SAATİ
NO NO (m2) (YIL) (TL) (TL)
1 - Hacılarezanı Mah. 221/3 1681 1 4 2 Adet Çay/Kahve ve ScnakMakınası 2 6.951,06TL 2.082,32 TL 17/12/2018 14:00


Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saate İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde (2+2)4m² alana 2 Adet Çay/Kahve ve ScnakMakinası kiralama ihalelerine katılabilmek için, isteklilerin;

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
 2. Geçici Teminat; nakit olması halinde Halk Bankası Edirne Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü IBAN: TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.
 3. Dokümanın alındığına dair50,00 TL tutarındaki makbuz ibraz edilerek (Edirne Halk Bankası Şubesindeki, TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 nolu hesaba) Doküman Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden alınabilir.
 4. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirlen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, TC- Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğühttp://edirne.ism.saglik.gov.tr/ adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği
İlan Olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR