TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Çarşı ve işhanı onarım karşılığı kiraya verilecektir

TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bina- (Beş katlı Vakıf Çarşı ve İşhanı)                                                 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALE İLANI


Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Tabzon
İlçesi Ortahisar
Mahallesi Gazipaşa
Cadde-Sk.--Mevkii Taksim
Ada 1308
Parsel 30
Yüzölçümü 295,80 m²
Cinsi-Vasfı Parselin üzerinde bulunan bina- (Beş katlı Vakıf Çarşı ve İşhanı)
Hisse Miktarı Tam
Vakfı Nazif Baba Vakfı

İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü
İşin Nevi Niteliği Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 12.02.2019 tarihli ve 32808994-160.07.02-E.20028 sayılı Olur’u esas alınarak 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında uygun bulunan 22/01/2019 tarih ve 021 sayılı Bakan Oluruna istinaden Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, 1308 ada, 30 parsel üzerinde bulunan binanın; 11 yıl süreli Onarım Karşılığı Kiralama İşi

İşin Tahmini Bedeli

292.529,73 TL (İkiyüzdoksanikibinbeşyüzyirmidokuzTürkLirasıYetmişüçKuruş)

(Bu bedel Yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)
Geçici Teminat 8.775,89-TL (SekizbinyediyüzyetmişbeşTürkLirasıSeksendokuzKuruş)
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)
İhale Tarih ve Saati 27/12/2019- 14:00


İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

I- Yukarıda özellikleri belirtilen Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 12.02.2019 tarihli ve 32808994-160.07.02-E.20028 sayılı Olur’u esas alınarak 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında uygun bulunan 22/01/2019 tarih ve ve 021 sayılı Bakan Oluruna istinaden Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 1308 ada, 30 parselinde 295,80 m2 yüzölçümlü olarak tamamı Nazif Baba Vakfı adına kayıtlı olan ve parselin üzerinde bulunan binanın; onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi işinde asgari şartlar;
1) Toplam sözleşme süresinin 11(Onbir) yıl olarak belirlenmesi,
2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,
3) Sözleşme süresinin başlama tarihinden itibaren ilk yıl aylık kira bedelinin ilk 6 ay süresince 10.000,00-TL + (ihale artışı) ve ikinci 6 ay süresince 25.700,00 TL + (ihale artışı) olarak belirlenmesi, sözleşme süresinin 2.yılında aylık kira bedelinin 25.700,00 TL+ (ihale artışı) + TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, müteakip yıllarda ise her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin, TÜFE’nin oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
4) 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde ilk kez kesinti yapılacak ise %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize ödenmesi,
5) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, onarım tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
Şartlarıyla, “ Onarım Karşılığı Kiralama Modeli’’ çerçevesinde imar durumuna uygun fonksiyonda kullanılmak üzere 11 yıl süreyle kira ihalesine konulmuştur.

II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ortahisar Mahallesi, Pertevpaşa Sokak, No:23, Kat:3 Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İhale dokümanı, Ortahisar Mahallesi, Pertevpaşa Sokak, No:23, 61030 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Bürosunda görülebilir. İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov .tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.)
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, DIŞ ZARF içerisinde yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)
a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)
l) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.
V- Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
VI-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.
VII- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
VIII- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


TEL : 0462 3231325
FAKS : 0462 3215369
İLAN OLUNUR


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR