CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canik Belediyesi yap işlet devret modeliyle halı saha ve eklentilerini kiraya verecektir

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01159266
Şehir : Samsun / Canik
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / CANİK
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 10.04.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZETE GERÇEK 14.04.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Canik Belediye Meclisinin 05/08/2019 Tarih ve 46 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine istineden, tapuda Dereler Mahallesi 6043 ada 2 parsel sınırları içerisinde toplam 3.032 m² yüzölçümüne sahip park alanına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre idari bina, halı saha ile 6082 adada bulunan park alanına da çocuk oyun parkı ve spor aletleri pisti yapım ihalesi Yap-İşlet-Devret Modeliyle 15 yıla kadar kiralamaya sunulmuştur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.04.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN   
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN, CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

6043 ADA 2 NOLU TAŞINMAZ ÜZERİNDE AÇIK HALI - İDARİ BİNA YAPIMI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPTIRILMASI ve KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ
1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 05/08/2019 Tarih ve 46 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine istineden, tapuda Dereler Mahallesi 6043 ada 2 parsel sınırları içerisinde toplam 3.032 m² yüzölçümüne sahip park alanına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre idari bina, halı saha ile 6082 adada bulunan park alanına da çocuk oyun parkı ve spor aletleri pisti yapım ihalesi Yap-İşlet-Devret Modeliyle 15 yıla kadar kiralamaya sunulmuştur.

2-ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı taleple 500,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: İhale, Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN
Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213 www.canik.bel.tr
4-İHALE TARİH VE SAATİ: 22/04/2020 Çarşamba Günü Saat 10:00
5-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü (Artırma)
6-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:
6.1.İhaleye konu taşınmazın üzerine yapılacak olan mevcut ekli mimari ve statik projeleri hazırlanmış olan idare binasının tahmini bedeli : 352.053,36.-
6.2.Halı sahaya ait Tahmini bedel : 408.046,83.-
6.3.Çocuk oyun parkı ve spor aletleri pistinin tahmini bedeli : 38.500,00.-
6.4.Çevre düzenleme işi tahmini bedeli : 83.592,54.-
TOPLAM TAHMİNİ BEDEL : 882.192,73.-
Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.
6.5. Aylık Muhammen Kira Bedeli 850,00 TL + KDV
6.6. Geçici Teminat toplam tahmini bedelin % 3’ ü 882.192,73.- x %3= 26.466,00 TL
6.7. Kesin Teminat toplam tahmini bedelin % 6’ sı 882.192,73.- x %6= 52.932,00 TL
6.8. Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 22/04/2020 Çarşamba Günü Saat 10:00’a kadar yatırılmış olacaktır.
7-İSTENEN BELGELER:
7.1. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
7.2. Kanuni ikametgâh belgesi.
7.3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
7.4. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Vermesi.
7.4.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge.
7.4.2. Tüzel kişiliğin olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7.4.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi ve tüzel kişilerin her birinin (7.1.) ve(7.2.) fıkralarındaki temin edecekleri belge.
7.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
7.6. Geçici teminatın verilmesi şartnamenin 3/a maddesinde belirtilmiştir.
(2886 sayılı D.İ.K.da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
7.7. İhaleye katılan veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.
7.8. 2886 Sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.,
7.9. (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu gösterir belgeler.
7.10. İhale dokümanı (şartname) satın alındı makbuzu.
7.11. İdari ve teknik şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname.
8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarihinde en geç saat 10:00’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Canik Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR