GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cam ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi imtiyazının kiraya verilmesi işi

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak cam ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi imtiyazının kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllık süre ile ihale edilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

GÜRSU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUŞAN CAM AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI,
TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İMTİYAZININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI- 2019

1.İŞİN KONUSU:
Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde oluşan cam ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak cam ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi imtiyazının kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllık süre ile ihale edilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:
İhale Yeri : Gürsu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
Tarihi : 16/07/2019
Saati : 10:00
Usulü :İhale yukarıda belirtilen yer ve tarihte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ ile yapılacaktır.

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,

 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

 3. Tebligatlarda esas alınacak adres ile irtibat için telefon, faks ve eposta adresi beyanı,

 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici faaliyet Belgesi ve TAT’ ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi),

 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 6. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

 7. Geçici Teminat Makbuzu (Belediye veznesine yatırılan geçici teminat mektubu veya banka süresiz geçici teminat mektubu)

 8. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,(ihale dosya bedeli 30 TL’dir.)

 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.

 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler

 14. İhaleye katılacakların Gürsu Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

 15. İhaleye katılamayacaklar;

 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ile 83. maddede belirtilen kişiler,

 2. Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar,

 3. Yukarıda belirtilen durumda olanlar doğrudan, dolaylı olarak veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozulur, geçici teminatları eğer yatırılmış ise kesin teminatları irat kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir.

 1. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 2. İsteklilerin 16/07/2018 Salı günü 09:00’a kadar istenen belgeleri teslim etmeleri ve ihale saatinde Gürsu Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 3. İhale kararı ihale karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

 4. Bu işe ait Şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 5. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR