MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cam ambalaj atıklarının toplanması imtiyazı ihale usulü ile kiraya verilecektir

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cam Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 15:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYESİ
HİZMET SINIRLARINDAKİ CAM AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İMTİYAZININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

1.Aşağıda niteliği, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen Belediyemize ait imtiyaz 2886 sayılı Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 01.04.2020 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır. Kira bedeline +KDV uygulanacaktır.

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli
TL/ay
Geçici Teminat %3 İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Cam Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 24
AY
02.04.2020 01.04.2022 Mudanya Belediyesi Hizmet Sınırları 100 TL +KDV 72,00 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 01.04.2020
Saat: 15.15


İhalenin Yapılacağı Yer: Mudanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Adres: Şükrü Çavuş Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No:10 Kat:2 Mudanya/BURSA
2.İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İkametgâh belgesi
c) Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka süresiz geçici teminat mektubu
d) Mudanya Belediyesinden alacakları borcu yoktur yazısı
e) Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Tüzel kişiler için: 2020 Yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişilerin adına ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici faaliyet Belgesi
g) TAT’ ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi
ı) Tebligatlarda esas alınacak adres ile irtibat için telefon, faks ve eposta adresi beyanı.
3. İhaleye katılamayacaklar
a. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ile 83. maddede belirtilen kişiler
b. Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar
c. Yukarıda belirtilen durumda olanlar doğrudan, dolaylı olarak veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozulur, geçici teminatları eğer yatırılmış ise kesin teminatları irat kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir.
4. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
5.İhale dokümanı ve ekleri Temizlik İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
6. İsteklilerin 01.04.2020 çarşamba günü 14.00’a kadar istenen belgeleri teslim etmeleri ve ihale saatinde Mudanya Belediyesi Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
8. İhale kararı ihale karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.
9. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.
10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanının ibrazı zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR