ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Büro yerleri kiraya verilecektir

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787674
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 23.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
S.B.Ü Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi A  Blok Giriş Katta bulunan Banka Büro Yerinin (2 ATM’li) 8 Aylığına Kiraya Verilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
02.05.2018 10:00 Komisyon
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi, (A Blok 1. Kat, Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, Samanpazarı-Altındağ/ANKARA) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi A Blok Giriş Katta bulunan Banka Büro Yerinin (2 ATM’li) 8 Aylığına Kiraya Verilmesi İşi


1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve S.B.Ü Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi A Blok Giriş Katta bulunan Banka Büro Yerinin (2 ATM’li) 8 Aylığına Kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli S.B.Ü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkbank Cebeci/Ankara Şubesindeki IBAN NO:TR68 0001 2009 2090 0005 0000 31 nolu Hesabına yatırılacak , İlgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale 02/05/2018 tarihinde Saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi, (A Blok 1. Kat, Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, Samanpazarı-Altındağ/ANKARA) Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel: 75.612,00 TL (Yetmişbeşbinaltıyüzonikitürklirasıdır.)TL.
5-Geçici Teminat:İhaleye katılacakların en az 22.683,60 (YirmiikibinaltıyüzseksenüçtürklirasıAtmışkuruş)TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, S.B.Ü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkbank Cebeci/Ankara Şubesindeki IBAN NO:TR68 0001 2009 2090 0005 0000 31 nolu Hesabına yatırılacaktır.
6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

  1. İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
  3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
  4. Geçici teminat.
  5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  6. İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
  7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR