SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bina yapım ve onarım karşılığı kiralama ihalesi yapılacaktır

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfı'na ait, Yozgat İli, Merkez ilçesi, Eskipazar II Mıntıka Mahallesi, 2073 ada, 1 parselde kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı, 5.526,22 m² alanlı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 25.03.2019 tarih ve 95/84 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süreyle
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALE İLANI


Mülkiyeti Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfı'na ait, Yozgat İli, Merkez ilçesi, Eskipazar II Mıntıka Mahallesi, 2073 ada, 1 parselde kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı, 5.526,22 m² alanlı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 25.03.2019 tarih ve 95/84 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süreyle "Özel Eğitim tesisi" amaçlı olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ Yozgat
İLÇESİ Merkez
MAHALLESİ Eskipazar II Mıntıka
SOKAK -
CİNSİ Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ 5.526,22 m²
PAFTA NO. İ33-B16-C-1-C
ADA NO. 2073
PARSEL NO. 1
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR MECLİSİ KARARI
TARİH VE SAYISI
25.03.2019 ve 95/84
İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27/03/2019 tarih E.48491 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisi’nin 25.03.2019 tarih ve 95/84 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süreyle “Özel Eğitim tesisi” inşaatı Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi.
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
8.766.180,60 TL (SekizmilyonyediyüzaltmışaltıbinyüzseksenTürkLirasıAltmışKuruş)
(yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT 262.985,42 TL (İkiyüzaltmışikibindokuzyüzseksenbeşTürkLirasıKırkikiKuruş)
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 25/04/2019 Perşembe - 14:00
 1. Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere;

 1. Sözleşme süresinin toplam 35 (Otuzbeş) yıl olması,

 2. Kira bedellerinin;

 • İlk 3 (üç) yılın aylık kirasının sabit 1.000 TL (BinTürkLirası) olması,

 • 4. Yılın aylık kirasının 10.000 TL (OnbinTürkLirası) olması,

 • 5. Yıldan işin (35.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksindeki On iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

 1. İlk üç yıl içerisinde, yüklenici firma tarafından Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce projesiz olarak değerlendirmesi yapılan Özel Okul inşası için, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan tüm projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi, inşaat ruhsatının alınarak, inşaat imalatlarının bitirilmesi ve faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

 2. Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, ilgili İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare, daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

 3. İmar Planında olabilecek değişiklik sonucu derslik adetinde değişiklik olduğu takdirde dersliğin azalmasından ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, öngörülen derslik sayısı üzerine çıkılması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

 4. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edilmesi,

 5. Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

 6. Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi,

 7. Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartları ile,“Özel Eğitim tesisi” olarak ilk 3 (Üç) yıl projelendirme ve inşaat süresi olmak üzere toplamda 35 (Otuzbeş) yıl süreyle kullanılmak üzere (Yapım-Onarım Karşılığı Kiralama) kira ihalesine konulmuştur.

 • İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat:1 Merkez / SİVAS adresinde bulunan Sivas Vakıflar

Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.

 • İhale dokümanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı ile yukarıda belirtilen Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında, 09:00-16:30 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir. Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat:1 Merkez / SİVAS adresindeki Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1. kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 200,00 TL dir. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Sivas Merkez Şubesindeki (TR18 0001 5001 5800 7293 4786 03) İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 • İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10 'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

 • İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

 • İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

 • Teklif dosyası, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 • İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR