EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

Belediyeye ait park alanı kiraya verilecektir

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872868
Şehir : Van / Edremit
Semt-Mahalle : ERENKENT MAH. / SÜPHAN
Yayınlandığı Gazeteler

PRESTİJ HABER 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PRESTİJ HABER 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
VAN İli, Edremit İlçesi, Eskicami (Erenkent) mahallesi 264 Ada, 1 Parsel ile 265 Ada,1 Parsel arasında kalan Park Alanına; Bodrum+ Zemin Kat Toplam 654 m2, Bodrum (504 m2) otopark, Zemin Kat (150 m2) Ticari Alan Yapımı Karşılığı İnşaat Süresi 70 (Yetmiş) Gün, 29 (Yirmidokuz) Yıl Süre ile Kiralanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskicami (Erenkent) Mah.  Yeni Toki                          
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu                                              (Yenicamii Mahallesi sahil caddesi No:81 Edremit/VAN)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (VAN)

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli : Van
İlçesi : Edremit
Mahalle/Köyü : Eskicami (Erenkent) Mah.
Mevkii : Yeni TOKİ
Ada, Parsel No : 264 ada 1 parsel ile 265 ada 1 parsel arasında kalan park alanı.
Yüzölçümü : Bodrum(504 m2)otopark+ Zemin Kat(150 m2)=Toplam (654 m2)
İmar Plan Fonksiyonu : Park Alanına= Bodrum (Otopark)+ Zemin Kat (Ticari Alan)
Muhammen Kira Bedeli : 17.658,00 TL + KDV(Artırıma Esas Yıllık Kira Bedeli)
Muhammen Kira Bedeli : 512.082,00 TL + KDV(Artırıma Esas 29 Yıllık Kira Bedeli)
Geçici Teminat : 15.362,46 TL Artırıma Esas 29 Yıllık Kira bedelinin % 3’üdür.
Kesin Teminat : 30.724,92 TL Artırıma Esas 29 Yıllık Kira bedelinin % 6’sıdır.
İhale Tarihi / Saati : 24/10/2018 – 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
(Yenicamii Mahallesi sahil caddesi No:81 Edremit/VAN)

AÇIKLAMALAR:
1.İhale Konusu İşin Niteliği: VAN İli, Edremit İlçesi, Eskicami (Erenkent) mahallesi 264 Ada, 1 Parsel ile 265 Ada,1 Parsel arasında kalan Park Alanına; Bodrum+ Zemin Kat Toplam 654 m2, Bodrum (504 m2) otopark, Zemin Kat (150 m2) Ticari Alan Yapımı Karşılığı İnşaat Süresi 70 (Yetmiş) Gün, 29 (Yirmidokuz) Yıl Süre ile Kiralanması işi ihalesi Yap-İşlet-Devret modeline uygun olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. İlanda (yukarıda) belirtilen muhammen yıllık kira bedeli üzerinden 24/10/2018 tarihinde saat 10:00’ da Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ihale edilecektir.
2.İhaleye Konu Taşınmaz: VAN İli, Edremit İlçesi, Eskicami (Erenkent) mahallesi 264 Ada, 1 Parsel ile 265 Ada,1 Parsel arasında kalan Park Alanıdır.
3.İhale Konusu: Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine, idarenin izniyle ve onaylanan projeye göre yapılacak Bodrum+ Zemin Kat Toplam 654 m2, Bodrum (504 m2) otopark, Zemin Kat (150 m2) Ticari Alan Yapımı Karşılığı İnşaat Süresi (70 Gün), 29 (Yirmidokuz) Yıl Süre İle Kiralanması işinin ihalesidir.
4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evraklar (CD Ortamında verilecektir) mesai saatleri içerisinde Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 2.000,00 TL’dir.
5.İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda (Yenicamii Mahallesi sahil caddesi No:81 Edremit/VAN) İhale komisyonu huzurunda 24/10/2018 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır.
6.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
7.Geçici teminat miktarı: Artırıma Esas 29 Yıllık Kira Bedeli 512.082,00 TL+ KDV’dir. Artırıma Esas 29 Yıllık Kira bedelinin % 3’ü 15.362,46 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu alınacaktır.
8. İsteklilerde aranacak belgeler:
8.1.Kanuni ikametgâhı olması,(Nüfus Müdürlüğünden)
8.2.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
8.3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi
8.3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi,
8.3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
8.3.3.Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (8.3.1) ve (8.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması zorunludur.
8.3.4. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
8.4. İmza sirküleri/beyannamesi vermesi,
8.4.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
8.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
8.4.3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (8.4.1)ve (8.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
8.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.)
8.6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
8.7. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,
8.8. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi),
8.9. Taşınmaz İşyeri Kiralama Şartnamesi,
8.10. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.
8.11. SGK’ ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.
8.12. Bu ilanın 7. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Edremit Ziraat Bankası Şubesi Hesap no: 35952067-5005 nolu hesaba yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi.
8.13. İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
8.14. İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi,
8.15. Sözleşme öncesi istenen belgeler:
8.15.1.Belediyemize borcu olmadığına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınmış Borcu Yoktur yazısı vermesi zorunludur.
8.15.2. Van İcra Müdürlüklerinden borçlarının bulunmadığına dair belgeyi sunmak zorundadır.
İstekliler; 8. Madde ve alt bentlerinde belirtilen belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.
9. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif zarfını, en geç 24/10/2018 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12. KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
13. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR