TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait park alanı içinde bulunan iş yerleri kiraya verilecektir

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889130
Şehir : Van / Tuşba
Semt-Mahalle : İSKELE MAH. / İSKELE
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞEHRİVAN 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Van İli Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi, ada:642, parsel:25 de kayıtlı 15 Temmuz Şehitler Parkı alanında bulunan 15 m2 Satış Büfesi ve 40 m2 Kütüphanenin (Kıraathane) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BTuşba Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonun
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminatı ve şartname bedeli yazılı Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi, ada:642, parsel:25 de kayıtlı 15 Temmuz Şehitler Parkı alanında bulunan 15 m2 Satış Büfesi ve 40 m2 Kütüphane (Kıraathane) 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca şartnamesi doğrultusunda kiralanmak üzere ihaleye konulmuştur.
2- İhale aşağıda yazılı gün ve saatte İpek yolu üzerinde adliye binası yanında bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 21.11.2018 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
a) Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,
b) Noter tasdikli imza sirküsü
c) Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
d) Tüzel kişilerde yetki belgesi,
e) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,
f) Gerçek kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi
g) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminat ve ek teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici banka teminat mektubu, (Geçici Teminat için 2886 Sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit, Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin, Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
h) İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
i) Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,
j) Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini,
k) Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge, (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
l) Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname (Şartname İdareden Alınacaktır.)
m) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
Belgelerin asıl veya noter tasdikli suret şeklinde ibraz edilmesi şarttır.
5- Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
7- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

S.NO İŞİN ADI KİRA MUHAMMEN BEDELİ
(1 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT- EK TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN
VE SAATİ
1- Mülkiyeti Tuşba Belediyesine ait Van İli Tuşba İlçesi İskele (Melen) Mahallesi, ada:642, parsel:25 de kayıtlı 15 Temmuz Şehitler Parkı alanında bulunan 15 m2 Satış Büfesi ve 40 m2 Kütüphanenin (Kıraathane) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi


824,99 TL
GEÇİCİ TEMİNAT:
891,00 TL

EK TEMİNAT:
30.000,00 TL

Toplam:30.891,00 TL
100,00 TL Tarih:21.11.2018
Saat:10.00

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR